ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان برای سنجش ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر است. این پرسشنامه با اقتباس از ابزار غربالگری روند جامعه‌ستیزی ساخته‌شده است و ابعاد بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی را می‌سنجد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان در نمونه‌ی غیر بالینی انجام شده است.
روش: تعداد 300 دانش‌آموز (پسر) با میانگین سنی 16.38 به روش تصادفی چندمرحله‌ای از دبیرستان‌های شهرستان دزفول انتخاب شدند و پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان (فریک، 2003)، پرسشنامه‌ی گرایش به رفتار خرابکارانه (طوابیه و احمد، 2010) بر روی این دانش‌آموزان اجرا شد. اعتبار پرسشنامه‌ی بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان به سه روش تحلیل عامل تأییدی، اعتبار همگرا و اعتبار ملاک سنجیده شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف ارزیابی شد.
نتایج: آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 0.65 و برای خرده مقیاس‌های بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی به ترتیب برابر با 0.56، 0.61 و 0.55 و ضریب تنصیف برای کل پرسشنامه 0.56 و برای خرده مقیاس‌های نام‌برده به ترتیب برابر 0.51، 0.63 و 0.49 به دست آمد. همبستگی بین پرسشنامه‌ی بی‌رحمی – بی‌احساسی نوجوانان و مقیاس گرایش به رفتار خرابکارانه در سطح p<0.01 معنی‌دار بود (r=32). علاوه بر این نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی (0.05 = RMSEA) گویایی برازندگی نسبتاً خوب ساختار سه عاملی پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی نوجوانان است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسشنامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی در ایران از پایایی و اعتبار نسبتاً مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها