اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش خودکارآمدی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (ام. بی. اس. آر.) در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش خودکار آمدی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس صورت گرفت.
روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری عبارت از کلیه بیماران مؤنث مبتلا به بیماری ام‌اس در شهر رشت می‌باشد. نمونه آماری 30 نفر از بیماران به‌صورت فراخوان ثبت‌نام گردیدند و به‌طور تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. سپس با پرسشنامه (دی. ای. ای. اس. - 21) و پرسشنامه خودکارآمدی (جی. اس. ای. - 10) در دو مرحله (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه‌ی دو ساعت و نیم تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند ولی گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند.
نتایج: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که روش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس (0.01>P) اضطراب(0.05>P) ، افسردگی (0.05>P) تأثیر مثبت داشته است و در مورد افزایش کارآمدی با اینکه خودکارآمدی گروه آزمایش افزایشی را نشان می‌دهد ولی تفاوت معنادار بین دو گروه معنادار نبوده است (0.05>P).
بحث و نتیجه‌گیری: دستاوردهای این پژوهش از اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس، اضطراب و افسردگی حمایت می‌کند و نشان می‌دهد که این نوع درمان روان‌شناختی در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی زنان مبتلا به بیماری ام‌اس مؤثر بوده است و در مورد مؤلفه خودکارآمدی اگرچه افزایشی را در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شاهد هستیم ولی این اثربخشی معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها