رابطه هوش هیجانی، حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه پیام نور، واحد تهران

چکیده

مقدمه: روان‌شناسان صنعتی و سازمانی با در نظر داشتن نظام بهره وری رفتارها و افکار کارکنان را مطالعه می کنند.

روش: در این پژوهش متغیرهای هوش هیجانی، حمایت سازمانی ادراک شده و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه گیلان مورد بررسی واقع  شده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه گیلان(337 نفر) بودند. با استفاده از جدول مورگان، تعداد 179 نفر بعنوان نمونه پژوهش تعیین و به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع همبستگی می باشد. ابزار تحقیق پرسشنامه های حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(1986)، هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) و رضایت شغلی اسمیت، کندال و هالین (1988) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

نتایج: نشان داد بین حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده و هوش هیجانی و بین هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج رگرسیون نشان داد که دو متغیر حمایت سازمانی ادراک شده و هوش هیجانی می توانند 53% رضایت شغلی را تبیین نمایند.

بحث و نتیجه گیری: سازمانها می توانند با توجه به نیازهای روان شناختی کارکنان از ظرفیتهای آنها در راهبرد های بهر وری سازمانی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها