مقایسه‌ی مؤلفه‌های سلامت روان و افسردگی در کودکان عادی و همشیرهای کودک اوتیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی مؤلفه‌های سلامت روان و افسردگی در کودکان عادی و همشیرهای کودک اوتیست انجام شد.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی و علّی – مقایسه‌ای است. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری غیراحتمالی و از نوع در دسترس بوده، با مراجعه به کلینیک‌ها و موسسه‌های نگهداری کودکان اوتیست، 34 کودک دارای خواهر یا برادر اوتیست و از طریق مراجعه به مدارس ابتدایی و دوره‌ی اول متوسطه 34 کودک عادی، هردو گروه با ترکیب جنسی و سنی 16-9 سال از دو شهر البرز و تهران انتخاب گردید. ابزار سنجش شامل پرسشنامه سلامت روان کودکان (پی. اس. سی.) و پرسـشنامه افسردگی کودکان (سی. دی. آی.) بود. داده‌های به‌دست‌آمده، در دو بخش توصیفی و آزمون تی. گروه‌های مستقل و آزمون خی‌ دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بین ابعاد سلامت روان و مؤلّفه‌های افسردگی جز مؤلفه‌ی بی‌لذتی تفاوت معناداری بین دو گروه همشیرهای کودک اوتیست و کودکان عادی تفاوت معناداری از نظر آماری وجود ندارد، با این حال، نتایج آزمون خی دو، نشان داد که میزان اختلالات روانی در همشیرهای کودک اوتیست در مقایسه با کودکان عادی، از حیث بالینی و تشخیصی معنادار است.
بحث و نتیجه‌گیری: حضور کودک اوتیست در خانواده، موجب اغتشاش در تبادلات رفتاری، عاطفی، گفتاری و اجتماعی بین سایر اعضای خانواده با یکدیگر و با کودک اوتیست گردیده، ضرورت شناساندن این اختلال و آموزش تعاملات ویژه با چنین کودکانی در خانواده، در کاهش پیامدهای نامطلوب روانی و عاطفی در ارتباطات بین اعضای خانواده را برجسته می‌سازد.

کلیدواژه‌ها