اثربخشی راهبردهای شناختی - فراشناختی بر سرعت پردازش اطلاعات براساس آزمون استروپ در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر سرعت پردازش اطلاعات براساس آزمون استروپ در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بود.

روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی از نوع طرح‌های پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی پایه چهارم، پنجم و ششم ابتدایی مرکز مشکلات یادگیری 1 منطقه 6 تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند (N=76) که نمونه این پژوهش شامل 36 دانش‌آموز دختر و پسر مبتلا به اختلال ریاضی بودند که از میان لیست جامعه آماری به صورت نمونه‌گیری تصادفی منظم(سیستماتیک) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه دموگرافیک، آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی ایران کی مت و آزمون استروپ استفاده شده است. گروه آزمایش در ۱۰ جلسه تحت آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی قرار گرفته و در طی این جلسات به گروه کنترل هیچ نوع آموزشی داده نشد.

نتایج: یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که بعد از مداخله شناختی - فراشناختی، شاخص زمان واکنش و تعداد خطاها در گروه آزمایش کاهش یافته و تعداد پاسخ صحیح افزایش یافته است (001/0≥P).

بحث و نتیجه‌گیری: براساس یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت ارائه مداخله مبتنی بر آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر بهبود پردازش اطلاعات موثر بوده است. لذا استفاده از این مداخلات پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها