گرایش‌های محافظه‌کاری: تاثیر ویژگی‌های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: به نظر می‌رسد یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر نگرش سیاسی افراد ویژگی‌های شخصیتی است. پژوهش‌های گذشته حاکی از ارتباط معنی‌دار برخی از ابعاد عوامل شخصیتی و  نگرش‌های سیاسی و فرهنگی می‌باشد. بنابراین هدف از نگارش این مقاله تاثیر تاثیر ویژگی‌های شخصیتی افراد بر گرایش به محافظه‌کاری در دو حوزه سیاسی و فرهنگی می‌باشد.

روش: جامعه پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه اصفهان می‌باشد که 428 نفر دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و پرسشنامه محقق‌ساخته نگرش سیاسی استفاده شده است که اعتبار آن، به روش صوری، و پایایی آن، به کمک آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است.

نتایج: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اولا بین گشودگی به تجربه و گرایش به محافظه‌کاری فرهنگی و سیاسی رابطه معنادار و منفی‌ای وجود دارد. دوم اینکه باوجدان بودن به شکلی معنی‌دار بر گرایش افراد به سمت محافظه‌کاری در دو حوزه فرهنگی و سیاسی تاثیر مثبت می‌گذارد. سرانجام نتایج پژوهش حاکی از آن است که از سه متغیر دیگر موجود در ویژگی‌های شخصیتی تنها روان رنجورخویی است که می‌تواند بر روی گرایش به محافظه‌کاری فرهنگی تاثیر معنی‌دار و مثبتی گذارد.

بحث و نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر لزوم توجه به تاثیر ویژگی‌های شخصیتی در گرایش‌های سیاسی و فرهنگی را تاکید می‌کند. 

کلیدواژه‌ها