نقش سه گانه‌های تاریک شخصیت در ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی دانش‌آموزان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور

چکیده

مقدمه: تشخیص و شناسایی پیش‌آیندهای ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی منجر به طراحی برنامه‌های درمانی – مداخله‌ای بهتر به‌منظور پیشگیری و در نهایت کاهش رفتارهای غیراخلاقی و رفتارهای ریسک‌پذیر خواهد شد. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف پاسخ‌گویی به این سوال انجام شد که آیا سه گانه‌های تاریک شخصیت در ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی نقش دارند؟
روش: در یک پژوهش توصیفی - همبستگی، تعداد 265 نفر از دانش‌آموزان پسر مقطع پیش‌دانشگاهی شهر بیرجند به‌ روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس شخصیت تاریک (2010)، پرسشنامه خطرپذیری جوانان (1390) و مقیاس عدم درگیری اخلاقی (1996) استفاده شد. داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری «اس‌. پی. اس. اس.» و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شد.
نتایج: نتایج نشان داد که خودشیفتگی، جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم 33 درصد از واریانس ریسک‌پذیری رفتاری را تبیین می‌کنند. به‌علاوه جامعه‌ستیزی و ماکیاولیسم تبیین‌کننده 29 درصد واریانس بی‌تفاوتی اخلاقی هستند، اما خودشیفتگی پیش‌بینی‌کننده بی‌تفاوتی اخلاقی نبود.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سه گانه‌های تاریک شخصیت نقش مهمی در پیش‌بینی ریسک‌پذیری رفتاری و بی‌تفاوتی اخلاقی دانش‌آموزان پسر بازی می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها