اثربخشی کارآمدی گروه‌درمانی با رویکرد چندوجهی لازاروس بر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی دانش‌آموزان پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی کارآمدی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد چندوجهی لازاروس بر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پسر یود.
 روش: این پژوهش یک مطالعه نیمه‌آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. پژوهش، نیمه‌تجربی طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مدارس دولتی شهرستان اندیمشک بود که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه فوق 30 دانش‌آموز با نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند . گروه آزمایشی 8 جلسه گروه‌درمانی براساس درمان چندوجهی را دریافت کردند. ابزارهای پژوهش شامل بهزیستی ذهنی وارویک - ادینبور و فرسودگی تحصیلی ماسلاخ بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر بهزیستی ذهنی و فرسودگی تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد(0.001>p). دستاورد نهایی این پژوهش، کارآمدی مثبت رویکرد چندوجهی لازاروس در کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان بود.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته‌های پژوهش نقش و اهمیت درمان چندوجهی را در کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش بهزیستی ذهنی دانش‌آموزان متذکر می‌سازد.

کلیدواژه‌ها