تحلیل مسیر سبک فرزندپروری مادران با مؤلفه‌های تیپ شخصیتی (A.B.C.D) و جهت‌گیری مذهبی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر که با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی مادران در پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری اجرا شد.
روش: روش پژوهش از نوع مطالعات توصیفی - همبستگی (تحلیل مسیر) بود. برای انجام این پژوهش از بین مادران نوجوانان 18-15 سال ساکن در شهر همدان نمونه‌ای به حجم 100 نفر  با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و مادران پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B فریدمن و روزنمن (1959)، مقیاس تیپ شخصیتی C راهه و سولومون (1999) و مقیاس تیپ شخصیتی D‏ دنولت(1998)، جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1950) و سبک فرزندپروری بامریند (1972) را تکمیل نمودند برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مبتنی بر رگرسیون استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تیپ‌های شخصیتی C و D با سبک فرزندپروری استبدادی رابطه مثبت؛ و تیپ شخصیتی D با سبک فرزندپروری قاطع رابطه منفی دارد. همچنین جهت‌گیری مذهبی درونی با سبک فرزندپروری قاطع و جهت‌گیری مذهبی بیرونی با سبک‌های فرزندپروری سهل‌گیر و استبدادی رابطه مثبت دارد و تحلیل مسیر انجام شده نیز نشان داد که جهت گیری مذهبی بیرونی با سبک فرزندپروری سهل‌گیر به طور مستقیم و با سبک فرزندپروری استبدادی به طور غیرمستقیم و از طریق تیپ شخصیتی D به عنوان یک متغیر میانجی رابطه دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بین مؤلفه‌های تیپ شخصیتی و جهت‌گیری مذهبی وسبک فرزندپروری ارتباط وجود دارد که از نتایج پژوهش می‌توان در راستای پیشگیری از صدمات وارده بر فرزندان که می‌تواند ناشی از انتخاب سبک‌های فرزندپروری نادرست والدین باشد استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها