بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه‌ی زندگی ارزشمند: مبتنی بر رویکرد تعهد و پذیرش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه خوارزمی

چکیده

مقدمه: یکی از مفاهیم اصلی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش، مفهوم ارزش­های زندگی افراد است که می­تواند نقش بسزایی در ایجاد ظرفیت انعطاف­پذیری روانشناختی ایفا کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌­های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه زندگی ارزشمند بود.

روش: در یک پژوهش همبستگی - توصیفی،  369 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه خوارزمی با تکمیل پرسشنامه زندگی ارزشمند، پرسشنامه پذیرش و عمل، مقیاس‌­های افسردگی، اضطراب و استرس در این پژوهش شرکت کردند. اعتبار پرسشنامه زندگی ارزشمند در قالب بررسی اعتبار محتوایی، اعتبار سازه و اعتبار همزمان اندازه­‌گیری شد. برای سنجش پایایی مقیاس نیز از روش محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و روش بازآزمایی 4 هفته‌­ای استفاده گردید.

نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که پایایی بازآزمایی چهار هفته‌­ای پرسشنامه زندگی ارزشمند برابر با 0.76 و ضریب­ همسانی درونی آن برای کل ابزار 0.80 به دست آمد. اعتبار محتوایی این پرسشنامه نیز بر اساس داوری 5 متخصص مسلط بر رویکرد پذیرش و تعهد بررسی و ضریب توافق کندال برای تمام آیتم­‌های پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. برای احراز اعتبار سازه، تحلیل عاملی اکتشافی تک عاملی بودن پرسشنامه زندگی ارزشمند را پیشنهاد کرد و این عامل 68 درصد از واریانس کل را تبیین نمود. اعتبار همزمان آن نیز بر اساس ضریب همبستگی نمرات شرکت‌­کننده‌­ها در این ابزار با تمرات آن­ها در زیرمقیاس­‌های پرسشنامه زمینه­‌یابی سلامت، پذیرش و تعهد و مقیاس‌­های افسردگی، اضطراب و استرس بررسی (دامنه بین 0.58 تا 0.87) و مورد تأیید قرار گرفت.

بحث و نتیجه‌­گیری: بر اساس نتایچ پژوهش، نسخه فارسی پرسشنامه زندگی ارزشمند، یک ابزار معتبر و پایا برای سنجش ارزش‌­های افراد در دانشجویان ایرانی می‌باشد و از شرایط لازم برای کاربرد در پژوهش‌­های روانشناختی به‌­ویژه پژوهش‌­های مرتبط با درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش برخوردار است.

کلیدواژه‌ها