مدل معادلات ساختاری و کاربرد آن در مطالعات روانشناسی: یک مطالعه مروری

نوع مقاله : مقاله مروری (دانش‌گستری)

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: مدل سازی معادلات ساختاری (اس. ای. ام.) یک روش جامع در آمار  است که به طور گسترده در علوم رفتاری کاربرد دارد. این مدل را می توان به عنوان ترکیبی از روشهای  تحلیل مسیر، رگرسیون و تحلیل عاملی دانست. از ویژگی های بارز این روش امکان محاسبه اثر مستقیم، غیر مستقیم و کل و همچنین مدل سازی متغیر پنهان عنوان نمود
روش: این مطالعه مروری سیستماتیک از بین کلیه مقالات اصیل منتشره در پایگاه داده های علمی داخلی (مگیران، اس. آی. دی.، ایران مدکس) و خارجی (گوگل اسکولار، پابمد، اسکوپوس، آی. اس. آی. و ساینس دایرکت)  در بازه  زمانی 1973 تا 2018 انجام شده است. در این مطالعه با استفاده از لغات کلیدی "همبستگی"، "تحلیل مسیر"، "تحلیل عاملی: تاییدی و اکتشافی"، "معادلات ساختاری"،  "متغیر پنهان"، "مدل ایجادی"، "مدل انعکاسی" ، "مدل علیت چندگانه" ، "اثر مستقیم"، "اثر غیر مستقیم"، "اثر کل" و مترادف های لاتین متناظر با آن مورد جستجو قرار گرفته است.
نتایج: مرور متون در زمینه معادلات ساختاری نشان دهنده زمینه های مطالعاتی جدید این روش همچون معادلات ساختاری ایجادی در برابر انعکاسی، مدل علیت چندگانه،  مدل های واریانس در برابر مدل های کواریانس و معادلات ساختاری با پاسخ غیر نرمال و استفاده از نظریه پرسش-پاسخ جهت تحلیل متغیرهای پنهان بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به پیشرفت های موجود در زمینه معادلات ساختاری، محققان حوزه های رفتاری می توانند بیشتر فرضیات و سوالات مطرح شده در تحقیقات خود را با این روش  پاسخ نمایند. 

کلیدواژه‌ها