مقایسه سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد و غیرشاهد است.

روش: روش پژوهش علی - مقایسه‌ای و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانشجویان شاهد دانشگاه رازی کرمانشاه است که در سال تحصیلی 92-1391 مشغول به تحصیل بودند. برای برآورد حجم نمونه دانشجویان شاهد‌، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و برای انتخاب دانشجویان غیرشاهد، از روش تصادفی خوشه‏ای چند مرحله‏ای و همتاسازی با دانشجویان شاهد استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه سبک‌های هویت برزونسکی و میانگین نمرات واحدهای انتخابی دانشجویان به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی بود. داده‌های پژوهش با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون وارسی گردید.

نتایج: نتایج بدست آمده  نشان داد بین سبک‌های هویت دانشجویان شاهد و غیرشاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد، بین میانگین پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد و غیرشاهد نیز تفاوت معنی‌داری وجود دارد، بین سبک هویت جهت‌گیری اطلاعاتی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنی‎داری مشاهده شد، اما بین سبک هویت هنجاری و سبک سردرگم /‌ اجتنابی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین رابطه معنی‌داری بین سه سبک هویت و میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرشاهد مشاهده نشد.

بحث و نتیجه‎گیری: نتایج نشان می‎دهد که سبک هویت جهت‌گیری اطلاعاتی دانشجویان شاهد بیشتر از دانجویان غیرشاهد است. همچنین پیشرفت تحصیلی در دانشجویان شاهد پایین‎تر از دانشجویان غیرشاهد است. 

کلیدواژه‌ها