رابطه کیفیت دوستی و سبک عاطفی با نشانگان اختلال شخصیت وسواسی، اجتنابی و وابسته در دانشجویان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه: روابط بین‌فردی و عواطف از جمله عوامل تاثیرگذار بر سلامت روان می‌باشند و می‌توانند نقش مهمی در شکل گیری یا تداوم ویژگی‌های شخصیتی ناسازگارانه ایفا کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت دوستی و سبک‌های تنظیم عواطف با نشانگان اختلال شخصیت‌های وسواسی، اجتنابی و وابسته بود.
روش: بدین منظور 400 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های غربالگری آزمون بین المللی اختلال شخصیت (لورانگر، 1997)، دوستی - عدم دوستی (ریسمن و بلینگهام، 1989) و سبک عاطفی (هافمن و کاشدان، 2010) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که هر سه اختلال با نمره کل کیفیت دوستی و مولفه سازگاری تنظیم عواطف رابطه منفی معناداری دارند.
 نتایج: همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مولفه‌های متغیرهای کیفیت دوستی و تنظیم عواطف نقش معنی‌داری در پیش‌بینی نشانگان اختلال شخصیت دارند. به طور مشترک هر سه اختلال با بعد بیگانگی متغیر کیفیت دوستی رابطه منفی معنادار و با بعد پنهان کردن متغیر سبک عاطفی رابطه مثبت معنادار داشتند.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی، افراد دارای نشانگان اختلال شخصیت وسواس، اجتنابی و وابسته در ابعاد مختلف دوستی کیفیت پایینی دارند و از سبک‌های ناسازگارانه برای تنظیم عواطف خود استفاده می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها