اثربخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی بر ارتقاء توان کاری کارکنان شرکت پست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر، اثربخشی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی بر ارتقاء توان کاری کارکنان شرکت پست را مورد مطالعه قرار داده است.
روش: روش مطالعه از نوع نیمه تجربی و به صورت پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. برای انجام این پژوهش 60 نفر از کارکنان شاغل در حوزه های ستادی شرکت پست، به طور داوطلب مورد مطالعه قرار گرفته و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل ( 30 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها ابتدا به کمک پرسشنامه شاخص توانایی انجام کار مورد[A1]  ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه مداخله به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه، در برنامه تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی شرکت کردند، اما گروه کنترل در معرض چنین مداخله ای قرار نگرفتند. داده‌های جمع‌آوری‌شده با بهره‌گیری از آزمون آماری آنکوا و با نرم‌افزار «اس. پی. اس .اس. 20» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین نمرات پرسشنامه شاخص توانایی کار گروه مداخله بعد از انجام تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی به طور معنی‌داری افزایش یافت ( p بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد انجام همزمان دو مداخله‌ی تمرین ورزشی همراه با برنامه افزایش آگاهی و نگرش فعالیت بدنی، در ارتقاء توان کاری کارکنان موثر بوده و موجب افزایش بهره‌وری و کیفیت نیروی کار سازمان‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها