مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و احساس تنهایی دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز

2 دانشگاه پیام نور، واحد تهران

چکیده

مقدمه: در تحقیق حاضر، ویژگی‌های شخصیتی برون‌گرایی و باز بودن و احساس تنهایی در دانشجویان کاربر و غیرکاربر شبکه‌های اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
روش: کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد لالی، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده‌اند که 231 نفر آنان (143دختر و 88 پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع علیّ مقایسه‌ای است. داده‌ها از طریق نرم‌افزار آماری «اس. پی. اس. اس.» و با کمک آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیل واریانس تک‌متغیری و چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌نامه‌های پنج بعدی شخصیتی ساخته کاستا و مک کری (1992) و احساس تنهایی راسل، پپلا و کاترونا (1980) استفاده بعمل آمد.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که میانگین نمرات شخصیت برون‌گرایی، شخصیت بازبودن و احساس تنهایی در دانشجویان کاربر شبکه‌های اجتماعی از دانشجویان غیرکاربر بیشتر بوده و از آن جهت بین میانگین نمرات آنان تفاوت آماری معناداری مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌گیری: از آنجایی که تحقیق حاضر نشان داد که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان برونگرا و باز و دانشجویان دارای احساس تنهایی بالا است لذا به متولیان امر پیشنهاد می‌شود که برای کاهش احساس تنهایی و افزایش ارتباط با دیگران در دانشجویان به توسعه شبکه‌های اجتماعی با برنامه‌های متنوع اهتمام نمایند.

کلیدواژه‌ها