اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در افراد مبتلا به سرطان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

3 دانشگاه لرستان

چکیده

مقدمه: فشارهای عصبی ناشی از تشخیص سرطان زمینه را برای بسیاری از اختلالات روانی ازجمله افسردگی فراهم می‌کند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان می‌باشد.
روش: این پژوهش به روش نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه بیماران سرطانی بودند که در تابستان 1395 به مرکز رادیوتراپی سرطان شهر خرم‌آباد رجوع کرده بودند. نمونه موردمطالعه 30 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بوده که بر اساس آزمون بک و معیارهای تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری ویرایش چهارم انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. آزمودنی‌های گروه آزمایش به مدت 8 جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد دریافت کردند و گروه کنترل در این مدت تحت هیچ‌گونه درمان روان‌شناختی و پزشکی قرار نگرفتند. درنهایت پس از اتمام درمان از هر دو گروه آزمون بک به‌عنوان پس‌آزمون گرفته شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس. 21» و آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که اِعمال این نوع روان‌درمانی برای افراد گروه آزمایش، توانست نمرات افسردگی آنها را در حد معناداری کاهش دهد (P < 0/001).
بحث و نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانست افسردگی افراد مبتلا به سرطان را کاهش دهد. این درمان به دلیل اینکه انعطاف‌پذیری روان‌شناختی فرد را افزایش داده و ارتباط مراجع را با زمان حال برقرار می‌سازد و همچنین منجر به عمل متعهدانه به ارزش‌های فردی در مراجع می‌شود می‌تواند یکی از درمان‌های روان‌شناختی مناسب برای کاهش افسردگی در افراد سرطانی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


• Alonso-Fernandez M, Lopez-Lopez A, Losada A, Gonzalez JL, Wetherell JL. (2015). Acceptance and commitment therapy and selective optimization with compensation for institutionalized older people with chronic pain. Pain medicine. • Beck AT, Steer RA, Brown GK. (1994). Manual for the beck depression inventory-II. 2nd ed. San Antonio, TX: Psychological Corporation. • Brintzenhofe-Szoc KM, Levin TT, Li Y, Kissane DW, Zabora JR. (2009). Mixed anxiety/depression symptoms in a large cancer cohort: prevalence by cancer type. Psychosomatics.50(4):383-91. • Cvetkovich,, J., Cvetkovich, M. (2017). Investigation of the depression in breast cancer patients by computational intelligence technique. Computers in Human Behavior. 68. 228-231. • Folke F, Parling T, Melin L. (2012). Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. Cognitive and behavioral practice.;19(4):583-594. • Forman, E. M.Herbert, J. & Moitra, E. (2009). A randomized controlled effective of acceptance and commitment therapy & cognitive therapy for anxiety & depression. Journal of Behavior Modification.31 (6), 772-799. • Ghassemzadeh H, Mojthbai R, karamghadiri N. Psychometric properties of a persion language version of the beck depression inventory, 2nd ed: BDI –II Persion. J Depress Anxiety 2005; 21(4):185-92. [In Persian]. • Hayes SC, Wilson KG, Gifford EV, Follette VM, Strosahl K. (1996). Experiential avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to diagnosis and treatment. Journal of consulting and clinical psychology; 64(6):1152-68. • Hayes, s. C. Pistorello, J. Bigland, A. (2008). Acceptance and Commitment therapy: model, data, and extension to the prevention of suicide. Journal of Behavior and Cognitive therapy. X, (1), 81-102. • Rieke ,K,., Schmid, K.K., Lydiatt, W., Houfek, J., Boilesen , E., Watanabe-Galloway, Sh. (2017). Depression and survival in head and neck cancer patients. Oral Oncology. 65. 76-82. • Rowland, M. (2010). Acceptance and Commitment Therapy for Non-Suicidal Self-Injury among Adolescents. A Dissertation Submitted to the Faculty of The Chicago School of Professional Psychology For the Degree of Doctor of Psychology. • Sadock BJ, Sadock VA. (2007). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical psychiatry. 10th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins. • Shinn EH, Valentine A, Jethanandani A, Basen-Engquist K, Fellman B, Urbauer D, et al. (2016). Depression and oropharynx cancer outcome. Psychosom Med; 78:38–48. • Vanderkieft GK. (2001). Breaking bad news. American Family Physician; 64: 1975-8 • Wasteson E, Brenne E, Higginson IJ, Hotopf M, Lloyd-Williams M, Kaasa S, et al. (2009). Depression assessment and classification in palliative cancer patients: a systematic literature review. Palliat Med. 23(8):739-53. • Wendy T. M. Pots, Martine Fledderus, Peter A. M. Meulenbeek, Peter M. ten Klooster, Karlein M. G. Schreurs, Ernst T. Bohlmeijer. (2016). Acceptance and commitment therapy as a web-based intervention for depressive symptoms: randomised controlled trial. The British Journal of Psychiatry, 208 (1) 69-77; DOI: 10.1192/bjp.bp.114.146068 Luma, J. B. Hayes, s. E. &. Walser, R. (2007). Learning ACT: An acceptance & commitment therapy skills training manual for therapists. Oakland. New Harbinger publications.