مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری با شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری با شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری بود.
 روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح اندازه‌گیری مکرر بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ملایر بودند. با استفاده از روش در دسترس، 18 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری انتخاب شدند و میزان شدت اختلال وسواس اجباری آزمودنی‌های گروه‌های آزمایش به وسیله سیاهه اختلال وسواس اجباری مادزلی قبل، جلسه چهارم، و پس از اتمام جلسات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک روش تجزیه و تحلیل واریانس آمیخته یا مختلط تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که در کاهش علائم وسواس، درمان شناختی‌رفتاری و شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن تاثیر داشته‌اند و بین اثربخشی دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش حاضر، هم درمان شناختی‌رفتاری و هم شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن هر دو در بهبود شدت علائم اختلال وسواسی اجباری تأثیر داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


1. Haljin R, vitboorn S, clinical viewpoints about psychopathy accovding to Dsm5. Tehran: Ravan ; 2006.(Persian) 2. Farajzad N. prediction of obsessive compulsive disorder based on unlogic intellectual beliefs, inefficient schems .[dissertation]. [Hamedan]: Islamic Azad university Hamedan Branch: 1394. 290P. (Persian) 3. Salehi S, Mousavi AM, Sarichloo MI, Ghafelebashi H. The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on patients with obsessive-compulsive disorder. Develop Psycho, Psycho Iran. 2015; 42(11):170. (Persian) 4. Dastgerdian F. meta analasys of the effect of cognitive – behavioral therapy on obsessive compulsive disorder (ocd) in Iran [dissertation]. [Hamedan]: Islamic Azad university Hamedan Branch: 1392. 310P.(Persian) 5. Ghafoori Asar S. Effectiveness of cognitive – behavioral therapy on decreasing of clinical symptoms of the patients that suffer from breast cancer in Arak city [dissertation]. [Hamedan]: Islamic Azad university Hamedan Branch: 1393 . 210P . (Persian) 6. Anand N, Sudhir PM, Math SB, Thennarasu K, Janardhan Reddy YC. Cognitive-behavior therapy in medication non-responders with obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Discord. 2011; 25(7), 939–945 7. Sanchez Meca j, Rose Alcazar AI, Iniesta Sepulvesab M, Roza Alcazara A. Differential efficacy of cognitive-behavioral oral therapy and pharmacological treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. T Anxis ty Disord. 2014; 28(1): 31-44. 8. Asadi M, Shiralipour A, Shakouri Z, Mohammadkhani SH. Meta_Analysis of the effectiveness of cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive_ compulsive disorther. J Shahid Sado Univer Med Sci. 2012; 20(3): 306. (Persian) 9. Anamialamdari N. The effectiveness of cognitive behavioral therapy in obsessive compulsive disorder [dissertation]. [Tabriz]: university Psychology and Educational Sciences 2011: 240P. (Persian) 10. Ghashghaie S, Naziry GH, Farnam R. The effectiveness of mindfulness_ Based cognitive therapy on quality - of life in out patients with diabetes. Iran J Dia and Metabol. 2014; 13(4): 320-321. (Persian) 11. Singh NN, Wahler RG, Winton AS, Adkins AD. A mindfulness-based treatment of obsessive-compulsive disorder. J Amenurs. 2004; 3(4), 275-287. 12. Sajadian I, Neshatdoost HT, Molavi H, Maaroofi M. The effects of mindfulness training on the symptoms of obsessive-compulsive disorder in women of Isfahan [dissertation]. [Isfahan]: University of Isfahan: 1385. 320P. (Persian) 13. Esmaeily A. comparison of effectiveness of therapy schema and cognitive – the patients that suffer erom obsessive compulsive disorder comorbid and noncomorbid with depression [dissertation]. [Tehran]: Department of psychology of Alameh Tabatabayi University: 1389. 340P. (Persian) 14. Hadgson R, Rachman S. Obsessive compulsive complaints. Behavioral Research and Therapy. 1977; 15: 389-395 15. Shams G, Karamghadri N, Esmaeili Torkanpoori Y, Amini H, Ebrahimkhani N, Naseribefrooni A & etal. The prevalence of symptoms of obsessive compulsive disorder in adolescents and comobity rate that with the other psychiatric symptoms. Advan In Cogni Scien. 2008; 9(4): 50_59 (Persian) 16. Salehi S, Mousavi AM, Sarichloo ME, Ghafelebashi H. Examined metacognition believes and personality characteristics of obsessive compulsive patients. J Sabzevar Uni Medi Scien. 2016; 23(1): 26. (Persian) 17. Patel SR, Carmody J, Simpson HB. Adapting mindfulness-based stress reduction for the treatment of obsessive-compulsive disorder: A Case report. J cagnit behave pract. 2007; 14 (4): 375-380. 18. Farahmand Dehghanpoor Varnamkhasti F, Yousefi Z. Multiple Relationships between Rumination and Mood with Frightening Dreams. Iranian J Psychi Clini Psycho. 2016; 22(2): 86. (Persian)