مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری با شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی درمان شناختی‌رفتاری با شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اختلال وسواس اجباری بود.
 روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح اندازه‌گیری مکرر بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه افراد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره شهرستان ملایر بودند. با استفاده از روش در دسترس، 18 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواس اجباری انتخاب شدند و میزان شدت اختلال وسواس اجباری آزمودنی‌های گروه‌های آزمایش به وسیله سیاهه اختلال وسواس اجباری مادزلی قبل، جلسه چهارم، و پس از اتمام جلسات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها به کمک روش تجزیه و تحلیل واریانس آمیخته یا مختلط تحلیل شدند.
نتایج: یافته‌های پژوهش نشان داد که در کاهش علائم وسواس، درمان شناختی‌رفتاری و شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن تاثیر داشته‌اند و بین اثربخشی دو گروه تفاوت معنادار وجود ندارد.
بحث و نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش حاضر، هم درمان شناختی‌رفتاری و هم شناخت‌درمانی مبتنی بر حضور ذهن هر دو در بهبود شدت علائم اختلال وسواسی اجباری تأثیر داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها


1- Haljin, R., vitboorn S, clinical viewpoints about psychopathy accovding to Dsm5. Tehran: Ravan; 2006.
 2- فرجزاد، ندا. (1395). پیش بینی اختلال وسواسی اجباری بر اساس اعتقادات فکری غیر منطقی، طرح کارآیی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 3- Salehi S, Mousavi AM, Sarichloo ME, Ghafelebashi H. (2016). Examined metacognition believes and personality characteristics of obsessive compulsive patients. J Sabzevar Uni Medi Scien. 2016; 23(1): pp. 26-37.
 4- دستجردیان. فاطمه. (1395). متا تجزیه و تحلیل اثر درمان شناختی-رفتاری در اختلال وسواسی اجباری (OCD) در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 5- غفوری آتار. سمیه. (1395). اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش علائم بالینی بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان اراک. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 6- Anand N, Sudhir PM, Math SB, Thennarasu K, Janardhan Reddy YC. (2011). Cognitive-behavior therapy in medication non-responders with obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Discord, 25(7): pp. 939–945
 7- Sanchez Meca J, Rose Alcazar AI, Iniesta Sepulvesab M, Roza Alcazara A. (2014). Differential efficacy of cognitive-behavioral oral therapy and pharmacological treatments for pediatric obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis. T Anxis ty Disord, 28(1): pp. 31-44.
 8- Asadi M, Shiralipour A, Shakouri Z, Mohammadkhani SH. (2012). Meta_Analysis of the effectiveness of cognitive behavioral therapy in treating patients with obsessive_ compulsive disorther. J Shahid Sado Univer Med Sci, 20(3): pp. 301-306.
 9- علیعلمداری، نگین. (1391). اثربخشی درمان شناختی رفتاری در اختلال وسواسی اجباری. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. چاپ نشده دانشگاه تبریز.
 10- Ghashghaie S, Naziry GH, Farnam R. (2014). The effectiveness of mindfulness_ Based cognitive therapy on quality - of life in out patients with diabetes. Iran J Dia and Metabol. 13(4): 320-321.
 11- Singh NN, Wahler RG, Winton AS, Adkins AD. (2004). A mindfulness-based treatment of obsessive-compulsive disorder. J Amenurs, 3(4): pp. 275-287.
 12- Sajjadian I, Taher Neshat Dost H, Molavi H, Bagherian Sararoudi S. (2012). Cognitive and emotional factors effective on chronic low back pain in women: Explanation the role of fear-avoidance believes, pain catastrophizing and anxiety. Behavioral Sciences Research, 9(5): pp. 305-316.
 13- اسماعیلی، علیرضا. (1392). مقایسه اثربخشی طرح درمان و شناختی - بیمارانی که دچار اختلال وسواسی اجباری. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
 14- Hadgson R, Rachman S. (2014). Obsessive compulsive complaints. Behavioral Research and Therapy, 15(1): pp. 389-395
 15- Shams G, Karamghadri N, Esmaeili Torkanpoori Y, Amini H, Ebrahimkhani N, Naseribefrooni A & etal. (2008). The prevalence of symptoms of obsessive compulsive disorder in adolescents and comobity rate that with the other psychiatric symptoms. Advan in Cogni Scien, 9(4): pp. 50_59.
 16- Hodgson H, Rachman EB. (1977). Relapse prevention program for treatment of obsessivecompulsive disorder. Journal of Consulting and Cilinical Psychology, 62, 801-808.
17- Schwartz. J. (2006). The Use of Mindfulness in the Treatment of OCD. Los Angles, California: Westwood Institute for Anxiety Disorders, Inc.
 18- سجادیان، ا. (1385). بررسی تاثیرروش ذهن آگاهی بر کاهش علایم وسواس فکری- عملی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. چاپ نشده.
 19- Anandab M. (1999). Home self-assessment and selftreatment of obsessive-compulsive disorder using a manual and a computer-conducted telephone interview: Replication of a UK-US study: Journal of clinical psychiatry, 60, 545-549.
 20- Patel, DS. (2009). Intensive OCD Program: It Works. Combines modern exposure treatment with selfanalytical writing. Westwood Institute for Anxiety Disorders.
 21- Farahmand Dehghanpoor Varnamkhasti F, Yousefi Z. (2016). Multiple Relationships between Rumination and Mood with Frightening Dreams. Iranian J Psychi Clini Psycho, 22(2): pp. 61-86
 22- McCullon DK, Mitchell RD, Amber J, Tttersall RB. (2017). Influence of imaginative teaching of diet on compliance and metabolic control in insulin dependent diabetes. British Medical Journal, 28(3): pp. 1858-1861.
 23- Nail LM, King KB, & Johnson JE. (2016). coping with radiation treatment for gynecologic cancer: Mood and disruption in usual function. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, 5(3): pp. 271-281.
 24- ملیانی، مهدیه، الهیاری، عباسعلی، آزاد فلاح، پرویز، فتحی آشتیانی، پرویز، لاولی، آزاده. (1393). مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگـاهی مبتنـی بر شناخت و درمان شناختی- رفتاری بر پیش بینهای عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عودکننده. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار). سال 21، شماره 10، 75-86.
 25- اصل علوی پایدار سلاله سادات، خدابخش روشنک، مهری‌نژاد سید ابوالقاسم. (1397) مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و فراشناختی بر درهم‌آمیختگی فکر بیماران مبتلابه وسواس فکری – عملی. روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار).    16 (2)، پیاپی  31، صص.: 51-41.