بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی زنان است که کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و شامل ارزیابی فرد از جنبه‌های مثبت و منفی روابط جنسی خود و پاسخ او به این ارزیابی تعریف شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان است.
روش: پژوهش حاضر شامل دو گروه بالینی و غیر بالینی می‌باشد که نمونه غیر بالینی شامل 343 نفر از کلیه‌ی زنان متاهل ساکن شهر تهران، قم و ساری می‌باشد و نمونه بالینی این پژوهش را 49زن متاهل دچار مشکلات جنسی تشکیل داده‌اند که از تاریخ خرداد تا شهریور ماه 94 برای درمان به کلینیک خانواده و سلامت دانشگاه شاهد مراجعه کرده‌اند. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند و از آنها خواسته شده تا پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را تکمیل نمایند و نیز نمونه جداگانه‌ای متشکل از 50 نفر زنان انتخاب شدند و از آنها خواسته شد پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی را دو بار و به فاصله یک ماه تکمیل کنند.
نتایج: یافته‌های مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه موجب شناسایی دو عامل در نمونه غیر بالینی و سه عامل در نمونه بالینی شد. در بررسی اعتبار پرسشنامه نیز نتایج حاکی از وجود رابطه بالا بین این پرسشنامه در اعتبار همگرا و روابط ضعیف یا منفی در بررسی اعتبار واگرا بود که در مجموع نشان از اعتبار قابل قبول این پرسشنامه برای سنجش متغیر کیفیت زندگی جنسی در زنان است.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در جمعیت زنان متاهل ایرانی توسط شواهد به دست آمده مورد تایید و حمایت قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


1- یوسفی، ناصر؛کاوه فارسانی ، ذبیح ا..؛ شکیبا ، عباس ؛ همتی، سجاد؛ نبویحصار، جمیله (1392). اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت  (HISD)، دوفصل نامه روانشناسی بالینی و شخصیت، سال بیستم، شماره نهم، صص 108-118.
 2- Forbes, M. K., Baillie, A. J., & Schniering, C. A. (2014). Critical flaws in the female sexual function index and the international index of erectile function. The Journal of Sex Research, 51(5), 485-491.
 3- Hughes, D. B., Perez, E., Garcia, R. M., Aragón, O. R., & Erdmann, D. (2016). Sexual and overall quality of life improvements after surgical correction of “buried penis”. Annals of plastic surgery, 76(5), 532-535.
 4- هاشمی نژاد، فاطمه سادات ؛روشن چسلی، رسول و منتشلو، سمیه(1395). اعتباریابی پرسشنامه نشانه‌های آغازگر میل جنسی(CSDS)، دوفصل نامه روانشناسی بالینی و شخصیت، سال بیست و سوم، شماره نهم ، صص120-115.
 5- Stephenson KR, Meston CM. (2010) Differentiating components of sexual well-being in women: are sexual satisfaction and sexual distress independent constructs; 7 (7):2458-68.
 6- Dogan T, Tugut N, Golbasi Z. (2014) The relationship between sexual quality of life, happiness, and satisfaction with life in married Turkish women. Sex Disabil; 31 (1):239-47.
 7- پاکپور، محمدی و زیدی من، صفار(1394).روانسنجی نسخه ایرانی از کیفیت جنسی از مقیاس زندگی در میان زنان جنسیت پزشکی، روشها و مدلهای روان شناختی،سال دهم،شماره4،ص 18-9.
 8- نعمتی، معصومه ؛زندشهری، رضا ؛ معماریان، ربابه و ضیایی، سعیده (۱۳۸۴). بررسی تأثیر اجرای برنامه خودمراقبتی بر بعد جنسی کیفیت زندگی زنان در دوران یائسگی در شهر تهران، دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی تهران، دانشگاه شاهد، کلنیک سلامت خانواده،زیر چاپ
 9- Symonds, T. (2002). Sexual quality of life questionnaire for use in men with erectile dysfunction and premature ejaculation. International fournal of Impotence. Research, 74(Suppl. 4), S29. Wagner, T. H., Patrick, D. L., McKenna, S. [10]-P., & Froese, P. S. (1996). Cross-cultural development of a quality of life measure for men with erection difficulties. Quality of Life Research, 5, 445-449.
 10- روشن چسلی، رسول؛ میرزایی ،صدیقه؛ نیک آذین، امیر(1393). اعتبار و پایایی مقیاس چند بعدی رضایت جنسی زنان (sssw) در نمونه ای از زنان ایرانی،دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، دوره 21،شماره 10، صص. 140-129.
 11- Rosen, C., Brown, J., Heiman, S., Leiblum C., Meston, R., Shabsigh, D., Ferguson, &D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex&Marital Therapy, 26(2), 191-208
 12- محمدی، خدیجه؛ حیدری، معصومه و فقیه زاده، سقراط       ( 1383 ). اعتبار نسخه فارسی مقیاس FSFI به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان، دوماهنامه پایش، سال هفتم ، شماره دوم، 269-278.
 13- قسامی، مریم؛ شعیری، محمدرضا؛ اصغری مقدم، محمد علی؛ رحمتی، نرجس (1393).  بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 6 سؤالی مقیاس عملکرد جنسی زنان     (FSFI-6) در زنان ایرانی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، جلد12،شماره7، ص543-532