بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان (SQOL-F)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی جنسی یک بعد مهم از کیفیت زندگی زنان است که کمتر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و شامل ارزیابی فرد از جنبه‌های مثبت و منفی روابط جنسی خود و پاسخ او به این ارزیابی تعریف شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان است.
روش: پژوهش حاضر شامل دو گروه بالینی و غیر بالینی می‌باشد که نمونه غیر بالینی شامل 343 نفر از کلیه‌ی زنان متاهل ساکن شهر تهران، قم و ساری می‌باشد و نمونه بالینی این پژوهش را 49زن متاهل دچار مشکلات جنسی تشکیل داده‌اند که از تاریخ خرداد تا شهریور ماه 94 برای درمان به کلینیک خانواده و سلامت دانشگاه شاهد مراجعه کرده‌اند. این افراد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده‌اند و از آنها خواسته شده تا پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی زنان و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس را تکمیل نمایند و نیز نمونه جداگانه‌ای متشکل از 50 نفر زنان انتخاب شدند و از آنها خواسته شد پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی را دو بار و به فاصله یک ماه تکمیل کنند.
نتایج: یافته‌های مربوط به تحلیل عاملی پرسشنامه موجب شناسایی دو عامل در نمونه غیر بالینی و سه عامل در نمونه بالینی شد. در بررسی اعتبار پرسشنامه نیز نتایج حاکی از وجود رابطه بالا بین این پرسشنامه در اعتبار همگرا و روابط ضعیف یا منفی در بررسی اعتبار واگرا بود که در مجموع نشان از اعتبار قابل قبول این پرسشنامه برای سنجش متغیر کیفیت زندگی جنسی در زنان است.
بحث و نتیجه‌گیری: در مجموع اعتبار و پایایی این مقیاس به منظور کاربرد در جمعیت زنان متاهل ایرانی توسط شواهد به دست آمده مورد تایید و حمایت قرار گرفت.
 

کلیدواژه‌ها


]2[-Forbes, M. K., Baillie, A. J., & Schniering, C. A. (2014). Critical flaws in the female sexual function index and the international index of erectile function. The Journal of Sex Research, 51(5), 485-491. ]3[-Hughes, D. B., Perez, E., Garcia, R. M., Aragón, O. R., & Erdmann, D. (2016). Sexual and overall quality of life improvements after surgical correction of “buried penis”. Annals of plastic surgery, 76(5), 532-535. 5[-Stephenson KR, Meston CM. (2010) Differentiating components of sexual well-being in women: are sexual satisfaction and sexual distress independent constructs;7(7):2458-68. ]6[- Dogan T, Tugut N, Golbasi Z.(2014) The relationship between sexual quality of life , happiness, and satisfaction with life in married Turkish women. Sex Disabil;31(1):239-47. 9[-Symonds, T. (2002). Sexual quality of life questionnaire for use in men with erectile dysfunction and premature ejaculation. International fournal of Impotence. Research, 74(Suppl. 4), S29. Wagner, T. H., Patrick, D. L., McKenna, S. ]10[-P., & Froese, P. S. (1996). Cross-cultural development of a quality of life measure for men with erection difficulties. Quality of Life Research, 5, 445-449. ]13[- Rosen, C., Brown, J., Heiman, S., Leiblum C., Meston, R., Shabsigh, D., Ferguson, ., &D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of Sex&Marital Therapy, 26(2), 191-208 ]14[- Meston, C., & Trapnell, P. (2005). Development and validation of a five-factor sexual satisfaction and distress scale for women: The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W). The journal of sexual medicine, 2(1), 66.- ]15[- Bancroft, J., Loftus, J., & Long, J. S. (2003). Distress about sex: A national survey ofwomen in heterosexual relationships. Archives of Sexual Behavior, 32, 193-208. ]16[- Fayers, P. M., & Machin, D. (2000). Quality of life: Assessment, analysis and interpretation.Chichester, UK: Wiley. ]17[- Simons, J. S., & Carey, M. P. (2001). Prevalence of sexual dysfunctions: Results from a decade of research. Archives of Sexual Behavior, 30, 177-219. ]18[- Meston, C., & Trapnell, P. (2005). Development and validation of a five-factor sexual satisfaction and distress scale for women: The Sexual Satisfaction Scale for Women (SSS-W). The journal of sexual medicine, 2(1), 66. ]19[- Bancroft, J., Loftus, J., & Long, J. S. (2003). Distress about sex: A national survey of women in heterosexual relationships. Archives of Sexual