بررسی اعتبار و روایی مقیاس کوتاه چندوجهی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان(BMSLSS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف وارسی برخی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان در نمونه دانش‌آموزان ایرانی اجرا شد.
روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران تشکیل ‌می‌دادند که از بین جامعه آماری فوق تعداد 736 نفر به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا از مقیاس بهزیستی شخصی - نسخه دانش‌آموزان (پی. دبلیو. آی. – اس. سی.)، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 استفاده شد.
نتایج: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که مقیاس یاد شده بر اساس ضریب آلفای کامل (0.71)، و ضریب همبستگی مربوط به بازآزمایی آن (0.71) دارای اعتبار مناسبی بوده است. تحلیل عاملی اکتشافی حکایت از اشباع مقیاس از یک عامل داشته است و ضرایب همبستگی بدست آمده حاکی از روایی همگرای مقیاس یادشده با مقیاس پی. دبلیو. آی. – اس. سی.، و خرده‌مقیاس‌های اضطراب و افسردگی از فرم کوتاه پرسشنامه دس - 21 می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: مقیاس کوتاه چندبعدی رضایت‌مندی از زندگی دانش‌آموزان (بی. ام. اس. ال. اس. اس.)، دارای ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی با توجه به محدودیت‌های روش‌شناسی مطالعه کنونی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


Antony MM, Bieling pj, Cox Bj, Enns MW, Swinson RP.(1998) Psychometric properties of the 42-item and 21 –item versions of the Depression Anciety and Stress scales in clinical groups and community sample. Psychological Assessment , 10, 179-181 Adelman, H. S., L. Taylor and P. Nelson (1989). Minors dissatisfaction with their life circumstances. Child psychiatry and Human Development, 20,135-147. Andrews, F. M. and Robinson, J. P. (1991). Measures of subjective well-being. In J.P. Robinson, P.R. Shaver and L.S. Wrighsman (Eds), measurers of personality and social psychology attitude. New York: Academic Press Bender,, T. A. (1997). Assessment of subjective well-being during childhood and adolescence,. In G. Phye (ed), Handbook of classroom assessment: Learning, Achievement, and Adjustment, Academic press, San Diego. Bergland, A. & Wyller T. B. (2006). Construct and criterion validity of Norwegian instrument for health related quality of life among elderly women living at home .Social Indicators Research, 77. 479–497. Campbell, A., Converse, P.E., & Rodgers, W.L. (1976).The quality of American life: perceptions, evaluations and satisfactions. NewYork: Russell Sage. Cummins, R.A. (1997). Comprehensive quality of life Scale- Adolescent Manual (5th ed). School of Psychology, Deakin University. Melbourne. Cummins, R.A. and Lau, A.L.D. (2004). Personal Wellbeing Index - School Children. 2nd Edition (PWI-SC). Diener, E. and M. E. P. Seligman (2004). Beyond money: Toward an economy well-being. Psychological Science in the public Interest, 5, 1-31 Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). Subjective well-being three decades of progress. Psychological Bulletin, 125, 276–302. Frisch, B. M. (1999). Quality of life assessment /intervention and the quality of life Inventory (QOLI). In M. E. Maruish (Ed), The use of psychological testing for treatment planning and outcomes assessment (2nd ed., pp.1277-1331). Mahwah, NJ: Erlbaum. Frisch, M. B. (2000). Improving mental and physical health care through quality of life therapy and assessment. In E. Diener. and D. R. Rathz (eds), Advances in Quality of Life Theory and Research , Kluwer Academic Publishers, Great Britain, pp. 207-241. Greenberger, E., & Chen, C. (1996). Perceived family relationships and depressed mood in early and late adolescence: A comparison of European and Asian Americans. Developmental Psychology, 32, 707-716. Greenspoon, P. J. and D.H. Saklofski (2001). Toward an integration of subjective well-being and psychopathology , social indicator research 54, 81-108 Hatch Alin L.(2002). Clinical significance of the outcome questionnaire (QO-45.2) as compared to the symptom checklist 90 –Revised (SCL-90-R) and the quality of life Inventory(QOLI). Ph.D. desertation,Young University. Hays, R. D., H. Hahn and G. Marshall ( 2002). _Use of the SF-36 and other healthrelated quality of life measures to assess persons with disabilities’, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 83 (12 Suppl 2), pp. S4–S9. Hubener, E. S. (1991). Initial Development of the Students life Satisfaction Scale. School Psychology international, 12, 231-240 Hubener, E. S. (1994). Preliminary development and validation of a multidimensional life satisfaction scale for children. Psychological Assessment 6, 149-158. Hubener, E. S., J. A. Seligson, R. F. Valois, and S. M. Suldo (2005). A Review of the multidimensional Students life satisfaction scale. Social Indicators Research, 00,1-8. Hubener, E. S., R. F. Valois, S. M. Suldo, L. C. Smith, C. L. McKnight, J. A. Seligson and K. Zullig (2004). Perceived Quality of Life: A neglected component of adolescent health assessment and integration. Journal of Adolescent Health 34, 270- 278. Keith, K. D. and R. L. Schalock (1995). Quality of student Life Questionnaire, IDS, Worthington, OH. Seligman, M. E. P. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 3–9). New York: Oxford University Press. Seligson, J. L., E. S. Huebner and R. R. Valois (2005). Validation of a brief life satisfaction scale with elementary school students. Social Indicators Research, 73, 355-374. Sazabo MThe short version of the Depression Anxiety Stress Scales (DASS-21) (2010). Factor structure in a young adolescent sample. Journal of Adolescence, 33,1-8 Steinberg, L., (1993). Adolescence. New York: McGraw Hill. Susan, E.J., Dorn, L.D., & chrousos, C.P. (1991). Negative affect and Hormone Levels in Young adolescents: Concurrent and predictive perspectives. Journal of Youth and adolescence, 20, 167-190. Tabachnick , B. C., Fidell, L. S. (1996). Using multivariate statistics. 3rd ed.New York. Harper Collins. Zullig, K. J., R. F. Valois, E. S. Hubener and W. J. Drane (2005). The relationship between health related quality of life and life satisfaction in adolescents. Quality of life Research, 14, 1573-1584.