پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان‌خواهی و دانش جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

مقدمه: رضایت زناشویی با استحکام بخشیدن به ارکان خانواده باعث ارتقاء سلامت جامعه می‌شود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر رضایت زناشویی حائز اهمیت است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس هیجان‌خواهی و دانش جنسی در متأهلین شهرستان اردکان بود.
روش: این پژوهش به لحاظ هدف، بنیادی و به لحاظ شیوه جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی متأهلین شهرستان اردکان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 381 نفر از آن‌ها (205 زن و 176 مرد) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه رضایت زوجی اینریچ (1989)، مقیاس هیجان‌خواهی زاکرمن (1978)، و پرسشنامه دانش جنسی آن هوپر (1992) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج: یافته‌های حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که هیجان‌خواهی و دانش جنسی نقش معناداری در پیش‌بینی رضایت زناشویی دارند (F=535.85) که از میان این دو متغیر، دانش جنسی با مقدار t=17.3 در سطح 0.001>p بیشترین نقش را در پیش‌بینی رضایت زناشویی ایفا می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: از نتایج پژوهش این بود که حدود 70 درصد از تغییرات رضایت زناشویی توسط هیجان‌خواهی و دانش جنسی تبیین می‌شود. با توجه به نتایج، می‌توان راهکارهای موثری را در جهت آگاه‌سازی افراد متأهل نسبت به نقش هیجان‌خواهی و دانش جنسی در رضایت زناشویی به کار بست تا از این طریق رضایت زناشویی را در افراد متأهل ارتقاء داد.

کلیدواژه‌ها


Bayrami, M., Heshmati, R., & Karami, R. (2011). Anxiety: Trait/Sate, Sensation Seeking and Marital Satisfaction in Married Women. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 765-770. Bratko, D., & Butkovic, A. (2003). Family study of sensation seeking.Personality and Individual Differences, 35(7), 1559-1570. Bradbury, T.N., Fincham, F.D., & Beach, S.R. (2000). Research on the Nature and Determinants of Marital Satisfaction: A Decade in Review. Journal of Marriage and the Family, 62, 964–980. Burpee, L.C., & Langer, E.J. (2005). Mindfulness and marital satisfaction. Journal of Adult Development, 12: 43-51. Chao, J., Lin, Y., Ma, M., Ku, Y., Tsai, C., & Shi, M. (2010). Sexual knowledge, attitudes and activity of men conscripted into the military. BMC public health,10(1), 1. De-Graaf, H., Vanwesenbeeck, I., & Meijer, S. (2015). Educational differences in adolescents' sexual health: A pervasive phenomenon in a national Dutch sample. The Journal of Sex Research, 52(7), 747-757 Donaldson, S. (1989). Similarity in sensation-seeking, sexual satisfaction and contentment in relationship in heterosexual couples. Psychological Reports,64(2), 405-406. Fowers, B. J., & Olson, D. H. (1989). ENRICH Marital Inventory: A discriminant validity and cross‐validation assessment. Journal of marital and family therapy,15(1), 65-79. Jiang, H., Wang, L., Zhang, Q., Liu, D. X., Ding, J., Lei, Z., ... & Pan, F. (2015). Family functioning, marital satisfaction and social support in hemodialysis patients and their spouses. Stress and Health, 31(2), 166-174.‌ Khanjani Veshki, S., Botlani, S., Shahsiah, M., & Sharifi, E. (2012). The effect of sex education on marital quality improvement in couples of Qom. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(7), 134-47. Meston, C. M., & Ahrold, T. (2010). Ethnic, gender, and acculturation influences on sexual behaviors. Archives of Sexual Behavior, 39(1), 179-189. Park, H., Kang, S. J., & Park, S. (2016). Sexual Knowledge, Sexual Attitude, and Life Satisfaction Among Korean Older Adults: Implications for Educational Programs. Sexuality and Disability, 34(4), 455-468. Perrone-McGovern, K M., Boo, J. N., & Vannatter, A. (2012). Marital and Life Satisfaction Among Gifted Adults. Roeper Review, 34(1), 46-52. Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Jafarabadi M, Zayeri F.(2006). Alterations of sexual desire and satisfaction in male partners of infertile couples. Fertil Steril. Jan; 85(1): 139-43. Soltani, F., Azizi, R., Sourinegad, H., Shayan, A., Mohammadi, Y., & Khodakarami, B. (2017). Sexual knowledge and attitude as predictors of female sexual satisfaction. Biomedical Research and Therapy, 4(12), 1874-1884 Stegman, S. (2010). The relation between sensation seeking and life satisfaction. Masters Theses, Fort Hays State University.182. Sung, S. C., & Lin, Y. C. (2013). Effectiveness of the sexual healthcare education in nursing students' knowledge, attitude, and self-efficacy on sexual healthcare. Nurse education today, 33(5), 498-503. Synovitz, L., Herbert, E., Kelley, R. M., & Carlson, G. (2002). Sexual knowledge of college students in a southern state: Relationship to sexuality education. American Journal of Health Studies, 17(4), 163. Timm, T. M., & Keiley, M. K. (2011). The effects of differentiation of self, adult attachment, and sexual communication on sexual and marital satisfaction: A path analysis. Journal of Sex & Marital Therapy, 37(3), 206-223. Zuckerman, M. (1994). Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking. New York: Cambridge University Press. Yap, L., Butler, T., Richters, J., Kirkwood, K., Grant, L., Saxby, M.Roop F & Donovan, B. (2007). Do condoms cause rape and mayhem? The long-term effects of condoms in New South Wales’ prisons. Sexually transmitted infections, 83(3), 219-222.