اعتبارسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا (ZKA-PQ/SF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده بهداشت

چکیده

 مقدمه: هدف از مطالعه حاضر اعتبارسنجی نسخه کوناه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا می باشد .این پرسشنامه دارایی 80 آیتم ، پنج فاکتور و 20 جنبه می باشد .  
روش: مطالعه  از نوع مقطعی-توصیفی می باشد حجم نمونه شامل 1093 نفر (562 نفر خانم و 531 نفر آقا) از دانشجویان وکارمندان استان می باشند که در سال 96-97 مورد آزمون قرار گرفتند . ابزار گردآوری اطلاعات فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن،کولمن،آلوجا (زد.کی.ای)،پرسشنامه شخصیت شناسی هگزاکو-60، پرسشنامه سه گانه تاریک شخصیت(اس.دی.تری) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.20، ایموس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی، آلفاکرونباخ، آزمون باز آزمون، همبستگی پیرسون) انجام شد.
نتایج: ضریب آلفا کرونباخ برای فاکتورها دامنه ای از 880/0-784/0شد. پایایی آزمون بازآزمون برای کل پرسشنامه751/0 و برای فاکتورها دامنه ای 788/0-748/0 بدست آمد . در میانگین فاکتورها به جز در هیجان خواهی که در خانم ها به طور معنا داری بالاتر بود تفاوت معناداری در بقیه فاکتورها بین دو جنس دیده نشد . روایی همگرایی و واگرایی بین پرسشنامه (زد.کی.ای) با دو پرسشنامه (اس.دی.تری), هگزاکو-60 دیده شد .در نتایج تحلیل عامل تاییدی  نیز در شاخص ها در نهایت  برازش خوبی بدست آمد .
بحث و نتیجه گیری: نسخه کوتاه پنج فاکتوری پرسشنامه شخصیت شناسی(زد.کی.ای) از روایی و پایایی خوبی بین جمعیت کارکنان و دانشجویان برخوردار است . با توجه به ویژگی های روان سنجی مناسب این پرسشنامه می توان در زمینه های پژوهشی از این ابزار استفاده کرد .
 

کلیدواژه‌ها