اعتبارسنجی نسخه کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا (ZKA-PQ/SF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران

2 دانشیار اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر (ReCARB، انستیتوی تحقیقات بهداشت روانی)، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران

3 استادیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران ، ایران

4 استادیار روانشناسی بالینی، گروه اعتیاد، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

5 دانشجوی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روانسجی و ساختارعاملی نسخه کوناه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن، کولمن، آلوجا می باشد .
روش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع اعتبارسنجی می باشد حجم نمونه شامل 1093 نفر (562 نفر خانم و 531 نفر آقا) از دانشجویان وکارمندان استان می باشند که در سال 96-97 مورد آزمون قرار گرفتند . ابزار گردآوری اطلاعات فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت شناسی زاکرمن،کولمن،آلوجا (زد.کی.ای)، پرسشنامه شخصیت شناسی هگزاکو-60، پرسشنامه سه گانه تاریک شخصیت(اس.دی.تری) بود. تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای اس.پی.اس.اس.20، ایموس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عامل تاییدی، آلفاکرونباخ، آزمون باز آزمون، همبستگی پیرسون) انجام شد.
نتایج:ضریب آلفا کرونباخ برای عامل ها دامنه ای از 0.880-0.784 شد. اعتبار آزمون بازآزمون برای کل پرسشنامه0.751 و برای عامل ها دامنه ای 0.880-0.784 بدست آمد . در میانگین عامل ها به جز در هیجان خواهی که در خانم ها به طور معنا داری بالاتر بود تفاوت معناداری در بقیه عامل ها بین دو جنس دیده نشد . اعتبار همگرایی و واگرایی ضعیفی بین پرسشنامه (زد.کی.ای) با دو پرسشنامه (اس.دی.تری), هگزاکو-60 دیده شد .در نتایج تحلیل عامل تاییدی  نیز در شاخص ها در نهایت  برازش خوبی بدست آمد .
بحث و نتیجه‌گیری: نسخه کوتاه پنج عاملی پرسشنامه شخصیت شناسی(زد.کی.ای) از ویژگی های روانسنجی خوبی بین جمعیت کارکنان و دانشجویان برخوردار است . با توجه به ویژگی های روان سنجی مناسب این پرسشنامه می توان در زمینه های پژوهشی از این ابزار استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها


1- Butt AR, Arsalan A, Majid M. Multimodal Personality Trait Recognition Using Wearable Sensors in Response to Public Speaking. IEEE Sensors Journal. 2020;20(12):6532-41.
2- Li T, Yan X, Li Y, Wang J, Li Q, Li H, et al. Neuronal Correlates of Individual Differences in the Big Five Personality Traits: Evidences from Cortical Morphology and Functional Homogeneity. Front Neurosci. 2017;11:414-.
3- Neumann CS, Kaufman SB, ten Brinke L, Yaden DB, Hyde E, Tsykayama E. Light and dark trait subtypes of human personality – A multi-study person-centered approach. Personality and Individual Differences. 2020;164:110121.
4- Minelli A, Pedrini L, Magni LR, Rotondo A. Personality traits in an italian sample: relationship with anxiety and depression. Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2009;5:26-30.
5-  قالبی حاجیوند رستم. بررسی نقش واسطه ای سبک های شوخ طبعی در رابطه بین کینه توزی با ابعاد اساسی شخصیت، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، (۱۳۹۸)، (2) 17، ۷۷-۸۷
6- Xiang YH, Chi X, Jiang YQ, Wang RF, Mo L. Psychosomatic Status, Personality Traits, and Coping Styles of Bereaved and Non-Bereaved Survivors of the 2008 Wenchuan Earthquake, China. Frontiers in psychiatry. 2016;7:17.
7- Sattler S, Schunck R. Associations Between the Big Five Personality Traits and the Non-Medical Use of Prescription Drugs for Cognitive Enhancement. Frontiers in psychology. 2016;6:1971-.
8- Millon T, Millon CM, Meagher SE, Grossman SD, Ramnath R. Personality disorders in modern life: John Wiley & Sons; 2012.
9- Conner TS, Thompson LM, Knight RL, Flett JAM, Richardson AC, Brookie KL. The Role of Personality Traits in Young Adult Fruit and Vegetable Consumption. Frontiers in psychology. 2017;8(119).
10- فروزش سجاد ، روشن چسلی رسول ، غلامی فشارکی محمد، محسنی زاده معصومه. تدوین مدل ارتباط با خانواده همسر بر اساس مولفه های سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیت و هوش هیجانی با میانجی گری پایبندی مذهبی، نشریه روانشناسی بالینی و شخصیت، (۱۳۹۸)، (2) 17، ۶۳-۷۶
11- Suen H-Y, Hung K-E, Lin C-L. Intelligent video interview agent used to predict communication skill and perceived personality traits. Human-centric Computing and Information Sciences. 2020;10(1):3.
12- Agmon M, Armon G, Denesh S, Doumas M. The role of gender in the association between personality and task priority in older adults' dual-tasking while walking. BMC geriatrics. 2018;18(1):1.
13- Taylor MJ, Wexler BR, Merritt SM. Assessment trepidation for FFM personality tests: Much “ADA†about nothing? Industrial and Organizational Psychology. 2019;12(2):195-8.
14- Tanzilli A, Lingiardi V, Hilsenroth M. Patient SWAP-200 personality dimensions and FFM traits: Do they predict therapist responses? Personality disorders. 2018;9(3):250-62.
15- Kushner SC, Bagby RM, Harkness KL. Stress generation in adolescence: Contributions from five-factor model (FFM) personality traits and childhood maltreatment. Personality disorders. 2017;8(2):150-61.
16- Waheed A, Yang J, Webber J. The Effect of Personality Traits on Sales Performance: An Empirical Investigation to Test the Five-Factor Model (FFM) in Pakistan. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management. 2017;12:139-57.
17- Bak W. Personality predictors of anger. The role of FFM traits, shyness, and self-esteem. Polish Psychological Bulletin. 2016;47:373-82.
18- Bjørnebekk A, Fjell AM, Walhovd KB, Grydeland H, Torgersen S, Westlye LT. Neuronal correlates of the five factor model (FFM) of human personality: Multimodal imaging in a large healthy sample. NeuroImage. 2013;65:194-208.
19- Aluja A, Escorial S, Garcia L, García López O, Blanch A, Zuckerman M. Reanalysis of Eysenck’s, Gray’s, and Zuckerman’s structural trait models based on a new measure: The Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ). Personality and Individual Differences. 2013;54:192–6.
20- García O, Aluja A, García LF, Escorial S, Blanch A. Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ) and Cloninger's Temperament and Character Inventory Revised (TCI-R): a comparative study. Scandinavian journal of psychology. 2012;53(3):247-57.
   21- Aluja A, Rossier J, Oumar B, García LF, Bellaj T, Ostendorf F, et al. Multicultural Validation of the Zuckerman–Kuhlman–Aluja Personality Questionnaire Shortened Form (ZKA-PQ/SF) Across 18 Countries. Assessment. 2019;27(4):728-48.
22- Surányi Z, Aluja A. Catalan and Hungarian Validation of the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire (ZKA-PQ). The Spanish journal of psychology. 2014;17:E24.
23- Aluja A, Lucas I, Blanch A, García O, García LF. The Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire shortened form (ZKA-PQ/SF). Personality and Individual Differences. 2018;134:174-81.
24- Kövi Z, Odler V, Gacsályi S, Hittner J, Hevesi K, Hübner A, et al. Sense of coherence as a mediator between personality and depression. Personality and Individual Differences. 2017;114:119-24.
25- Rossier J, Aluja A, Blanch A, Barry O, Hansenne M, Carvalho A, et al. Cross-cultural Generalizability of the Alternative Five-factor Model Using the Zuckerman-Kuhlman-Aluja Personality Questionnaire. European Journal of Personality. 2016:n/a-n/a.
26- Ashton MC, Lee K. The HEXACO–60: A Short Measure of the Major Dimensions of Personality. Journal of personality assessment. 2009;91(4):340-5.
27- Deutchman P, Sullivan J. The Dark Triad and framing effects predict selfish behavior in a one-shot Prisoner’s Dilemma. PloS one. 2018;13(9):e0203891.
28- Atari M, Chegeni R. Assessment of dark personalities in Iran: Psychometric evaluation of the Farsi translation of the Short Dark Triad (SD3-F). Personality and Individual Differences. 2016;102:111-7.
29- خضری ستاره ، معنوی پور داوود. ویژگی های روانسنجی پرسشنامه شخصیت هگزاکو در میان دانش آموزان، فصلنامه علوم اعصاب شفای خاتم، (۱۳۹۵)، ۴(۴)، ۵۰-۶۰.
 Khezri S, Manavipour D. Psychometric Properties of HEXACO Personality Inventory among Students. The-Neuroscience-Journal-of-Shefaye-Khatam. 2016;4(4):50-60. (in persian)
30- Kim H-Y. Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restor Dent Endod. 2013;38(1):52-4.
31- Albright JJ, Park HM, editors. Confirmatory Factor Analysis using Amos, LISREL, Mplus, SAS/STAT CALIS*2009.
32- Gliem J, Gliem R. Calculating, Interpreting, And Reporting Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient For Likert-Type Scales. 2003 Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education. 2003.