تحلیل دیداری و آماری داده‌ها در طرح‌های آزمایشی تک‌موردی: راهنمایی برای پژوهشگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش در علوم روانشناختی در این سالیان با پیشرفت و بازاندیشی روش‌شناختی گره خورده است. در این نظرگاه، طرح‌های آزمایشی تک‌موردی (SCEDs) یا طرح‌های 1 = n، حیاتی نو یافته‌اند. یکی از فربه‌ترین چالش‌های بهره‌گیری از این طرح‌ها، تحلیل داده‌ها پس از حصول است. چالشی که بسیاری از پژوهشگران کلاسیک روانشناسی و نو پژوهشگران را نسبت به کارگیری این طرح‌ها بی‌انگیزه می‌کند. هدف از این مقاله معرفی اهمیت،شرایط و ضروریات نظری و کاربردی این طرح‌ها و توضیح چگونگی تحلیل دیداری و آماری داده‌های حاصل از این طرح‌ها درقالب مثال‌های عددی است.
تحلیل درون‌موقعیتی و بین موقعیتی هریک با چندین روش دیداری و آماری قابل محاسبه و تفسیرند. این تحلیل‌ها به وضوح و با روشن‌ترین روش در این مقاله توضیح داده شده‌اند و ملاک‌های لازم جهت تفسیر کاربردی هر شاخص نیز ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها