اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی و فراخنای حافظه بیماران مبتلا به اختلال صرع لوب گیجگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مقدمه: صرعیک بیماری نورولوژیکی و مزمن می‌باشد که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می‌کند. این اختلال تاثیرات منفی بر توانایی‌های شناختی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر انعطاف‌پذیری شناختی و فراخنای حافظه بیماران مبتلا به اختلال صرع لوب گیجگاهی می‌باشد.
روش: مطالعه‌ حاضر دارای طرح نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون - پس‌آزمون بوده و بر روی دو گروه آزمایشی و کنترل اجرا شد. نمونه آماری شامل 30 نفر از بیماران صرعی بود که برای درمان به مراکز درمانی خصوصی شهرستان ارومیه مراجعه کرده بودند. توانمندی‌های شناختی با استفاده از پرسشنامه انعطاف‌پذیری شناختی و مقیاس حافظه‌ی عددی وکسلر سنجیده شدند. پس از انجام پیش‌آزمون، 15 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. بیماران در گروه آزمایشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای را به مدت 10 جلسه با شدت 5/1 میلی‌آمپر و به مدت 20 دقیقه دریافت کردند. الکترود آند در ناحیه‌ی اف 3 و الکترود کاتد در اف 4 قرارگرفت. سپس پس‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد و نتایج با استفاده از تحلیل کوواریانس چند‌متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج:نتایج حاصل از تحلیل نشان داد که بین دو گروه از نظر انعطاف‌پذیری شناختی و فراخنای حافظه تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ بدین معنی که روش مداخله‌ی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای موجب ارتقای میانگین نمره‌ی انعطاف‌پذیری شناختی و نیز فراخنای حافظه در بیماران شده است.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای می‌تواند، مداخله‌ای موثر در راستای بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و حافظه‌ی فعال در افراد مبتلا به اختلال صرع باشد؛ و پزشکان و روان‌شناسان فعال در این حوزه می‌توانند در کنار سایر مداخلات جهت حل مشکلات شناختی بیماران، از این روش نیز بهره‌گیرند.

کلیدواژه‌ها