اثربخشی بسته آموزشی قصه و بازی در ارتقا حرمت خود کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقدمه: حرمت خود اشاره به ارزیابی ذهنی فرد از ارزش خود به عنوان یک انسان دارد و می‌توان آن را به یک سیستم ایمنی آگاهانه تشبیه کرد که کودک را در برابر ابتلا به بسیاری از اختلالات روانشناختی مصون می‌دارد. بنابراین ساختن پایه‌های حرمت خود درکودکی بسیار مهم است. هدف پژوهش حاضر سنجش اثر بخشی بسته درمانی قصه و بازی بر ارتقاء حرمت خود کودکان بود.
روش: طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی، پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل بود. قصه‌ها و بازی‌هایی که روایی محتوایی آن‌ها توسط متخصصین تایید شده بود، به عنوان یک بسته آموزشی، برای سنجش اثربخشی بر روی کودکان به اجرا درآمدند. جامعه این پژوهش متشکل از کودکان ۶ تا ۹ سال شهر اصفهان به همراه والدین آن‌ها بود که ‌بصورت در دسترس ۳۰ نفر از آن‌ها انتخاب شده و بصورت تصادفی در دوگروه آزمایش و گواه قرار گرفتند و پرسشنامه حرمت خود باتل (۱۹۹۲) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون روی آن‌ها اجرا شد.
نتایج:یافته‌‌های حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ متغیر پژوهش تفاوت معنادار وجود داشت (۰۵/۰p <) و بسته آموزشی قصه و بازی بصورت معناداری باعث افزایش حرمت خود کودکان می‌شود.
بحث و نتیجه‌گیری: مطابق با یافته‌های پژوهش اثر بخشی بسته آموزشی قصه و بازی بر روی حرمت خود کودکان به تایید رسید و به عنوان مداخله‌ای موثر برای ارتقای حرمت خود کودکان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها