بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ملالت جنسی در زنان و مردان متأهل ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه: تجربه عواطف جنسی منفی می‌تواند اثرات مخرب و نامطلوبی در پاسخ‌های جنسی داشته باشد و سلامت ارتباطی افراد را با تهدید مواجه سازد. بنابراین هدف پژوهش حاضر آماده‌سازی مقیاس ملالت جنسی برای سنجش بخشی از عواطف منفی جنسی می‌باشد.
روش: روش مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره وابسته به دادگاه خانواده شهر مشهد بوده که از این بین، 245 نفر (157 زن و 88 مرد) به روش دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های‌ شاخص تمایل جنسی هالبرت، مقیاس آمادگی ملالت و مقیاس ملالت جنسی پاسخ دادند. ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس ملالت جنسی از طریق آزمون تحلیل مولفه‌های اصلی، همبستگی پیرسون و ضریب آلفای کرونباخ در نرم‌افزار «اس. پی. اس. اس. 24» تجزیه و تحلیل شد.
نتایج:در آزمون تحلیل عاملی سه عامل زیربنایی (تنوع‌طلبی، یکنواختی و تحریک‌جویی جنسی) برای مقیاس ملالت جنسی شناسایی شد. در بررسی روایی همگرا و واگرا، همبستگی مقیاس ملالت جنسی و ابعاد تنوع‌طلبی و یکنواختی جنسی با سازه آمادگی ملالت، مثبت و با تمایل جنسی، منفی و معنادار بود. همچنین رابطه بعد تحریک جنسی، با آمادگی ملالت نیز منفی و معنادار بود. ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل مقیاس ملالت جنسی 79/0 و برای ابعاد آن 68/0 تا 82/0 به دست آمد.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌ها بیانگر روایی سازه‌ای و پایایی قابل قبول مقیاس ملالت جنسی است و ساختار چندبعدی این مقیاس می‌تواند به منظور تشخیص و مداخله بهتر و فهم مشکلات جنسی و ارتباطی به زوج‌درمانگران کمک کند.

کلیدواژه‌ها