بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: تفکر وجودی به معنای تمایل افراد برای پاسخگویی به سؤالات بنیادی زندگی است و به‌عنوان هوش احتمالی نهم در دسته‌بندی هوش‌های چندگانه گاردنر معرفی شده است. با توجه فقدان ابزاری معتبر برای سنجش سازه تفکر وجودی در جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی انجام شد.
روش: به این منظور در یک پژوهش پیمایشی، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های الزهرا و شاهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و مقیاس تفکر وجودی و پرسشنامه‌های اضطراب مرگ، اضطراب وجودی و هوش معنوی را تکمیل نمودند. اعتبار مقیاس تفکر وجودی توسط اعتبار سازه و اعتبار همزمان اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی پایایی مقیاس نیز از روش محاسبه ضریب همسانی درونی و روش بازآزمایی یک ماهه استفاده شد.
نتایج:یافته‌های پژوهش نشان داد که ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس 88/0 و ضریب همبستگی آزمون بازآزمون 75/0 است. تحلیل عامل اکتشافی، تک عاملی بودن مقیاس را پیشنهاد کرد و اعتبار همزمان با همبستگی مثبت و معنادار مقیاس با نمرات پرسشنامه هوش معنوی و زیرمقیاس تفکر وجودی انتقادی و همبستگی منفی و معنادار با نمرات پرسشنامه اضطراب وجودی مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش، نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر و پایا برای سنجش تفکر وجودی به شمار رود.

کلیدواژه‌ها


 1- Kretschmer, M., & Storm, L. (2018). The relationships of the five existential concerns with depression and existential thinking. International Journal of Existential Psychology and Psychotherapy, 7(1), 20.
2- Gardner, H. E. (2000). Intelligence reframed: Multiple intelligences for the 21st century. Hachette UK.
3- LeSueur, I. (2019). An Investigation of Existential and Positive Psychological Resources in College Students.
4- Pandya, S. P. (2018). Auroville as an intentional spiritual community and the practice of Integral yoga. Cogent Arts & Humanities, (just-accepted).
5- Gardner, H. (2000). A case against spiritual intelligence. The international journal for the psychology of religion, 10(1), pp. 27-34.
6- Gardner, H. (2011). Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Hachette UK.
7- Allan, B. A., & Shearer, B. (2012). The scale for existential thinking. International Journal of Transpersonal Studies, 31(1), 5.
8- Halama, P., & Strizenec, M. (2004). SPIRITUAL, EXISTENTIAL OR BOTH? THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE NATURE OF HIGHER INTELLIGENCES (DISCUSSION). Studia psychologica, 3(46), PP. 239-253.
9- Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the psychology of Religion, 10(1), pp. 3-26.
10- Pedersen, H. F., Birkeland, M. H., Jensen, J. S., Schnell, T., Hvidt, N. C., Sørensen, T., & la Cour, P. (2018). What brings meaning to life in a highly secular society? A study on sources of meaning among Danes. Scandinavian journal of psychology, 59(6), pp. 678-690.
11- Schulenberg, S. E., Schnetzer, L. W., & Buchanan, E. M. (2011). The purpose in life test-short form: development and psychometric support. Journal of Happiness Studies, 12(5), pp. 861-876.
12- Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of counseling psychology, 53(1), 80.
13- Hill, C. E., Kline, K. V., Miller, M., Marks, E., Pinto-Coelho, K., & Zetzer, H. (2019). Development of the Meaning in Life measure. Counselling Psychology Quarterly, 32(2), pp. 205-226.
14- Rizzo, M., Testa, S., Gattino, S., & Miglietta, A. (2019). Flexibility in Existential Beliefs and Worldview: Testing Measurement Invariance and Factorial Structure of the Existential Quest Scale in an Italian Sample of Adults. Frontiers in psychology, 10, 2134.
15- van Bruggen, V., ten Klooster, P., Westerhof, G., Vos, J., de Kleine, E., Bohlmeijer, E., & Glas, G. (2017). The Existential Concerns Questionnaire (ECQ)–development and initial validation of a new existential anxiety scale in a nonclinical and clinical sample. Journal of clinical psychology, 73(12), pp.1692-1703.
16- van Bruggen, V., Vos, J., Westerhof, G., Bohlmeijer, E., & Glas, G. (2015). Systematic review of existential anxiety instruments. Journal of humanistic psychology, 55(2), pp. 173-201.
17- Jans-Beken, L., & Wong, P. T. (2019). Development and preliminary validation of the Existential Gratitude Scale (EGS). Counselling Psychology Quarterly, pp. 1-15.
18- Kira, I., Shuwiekh, H., Kucharska, J., & Al-Huwailah, A. (2019). The Integrated structural and measurement Models of existential annihilation anxieties (EAA) and their potential contribution to clinical science: Two studies on Western and Non-Western samples. Psychology, 10(4), pp. 449-480.
19- Narasimhan, N., Bhaskar, K., & Prakhya, S. (2010). Existential beliefs and values. Journal of Business Ethics, 96(3), pp. 369-382.
20-Reker, G. T., & Peacock, E. J. (1981). The Life Attitude Profile (LAP): A multidimensional instrument for assessing attitudes toward life. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 13(3), 264.
21- Shearer, C. B. (2006). Development and validation of a scale for existential thinking. Unpublished manuscript. Kent State University, OH.
22- Nobandegani, Z. N., Nejad, P. Y., Golmohammadian, M., & Ahmadi, T. (2015). Investigation of the Relationship between Identity Styles, Identity Commitment and Existential Thinking among Students.
23- کوثری، فرزانه، اسماعیلی­نسب، مریم (1397). هنجاریابی مقدماتی مقیاس واکنشهای والدین به هیجانات
مثبت کودکان. روانشناسی بالینی و شخصیت. دوره 16، شماره 2، صص237-225.
24- Hoffman, L. E., Yang, M. E., Kaklauskas, F. J., & Chan, A. E. (2009). Existential psychology East-West. University of the Rockies Press.
25- Bryant, F. B., & Yarnold, P. R. (1995). Principal-components analysis and exploratory and confirmatory factor analysis.
26- Moradipour, S., Soleimani, M. A., Mafi, M., & Sheikhi, M. R. (2019). Effect of Benson’s relaxation technique on death anxiety among patients with breast cancer. Journal of hayat, 24(4), pp. 355-367.
27- Templer, D. I. (1970). The construction and validation of a death anxiety scale. The Journal of general psychology, 82(2), pp. 165-177.
28- Rajabi   GH,   Bohrani   M.   Factorial analysis of death anxiety scale.  Psychol J2001; 4: pp. 331-44.
29- Jami, M., & Shahabizadeh, F. (2018). Examination of emotional intelligence in codification of job stress model among physicians: the mediating role of existential anxiety. Journal of Research and Health, 8(1), pp. 52-60.
30- Good, L. R., & Good, K. C. (1974). A preliminary measure of existential anxiety. Psychological Reports, 34(1), pp. 72-74.
31- هومن، حیدرعلی، رضایی، نورمحمد، رضایی، علی­محمد، شهریاراحمدی، منصوره و براتیان، مسعود (1390). بررسی پایایی و روایی مقیاس اضطراب هستی در بین دانش­آموزان مقطع متوسطه استان ایلام. نشریه اندازه­گیری تربیتی، دوره 2، شماره 6.
32- Chan, A. W., & Siu, A. F. (2016). Application of the spiritual intelligence self-report inventory (SISRI-24) among Hong Kong university students. International Journal of Transpersonal Studies, 35(1), 3.
33- سادات رقیب، مائده، سیادت، حکیمی نیا، بهزاد، احمدی،  سید جعفر. (2011). اعتباریابی مقیاس هوش معنوی کینگ (SISRI-24) در دانشجویان دانشگاه اصفهان. دست آوردهای روان شناختی، دوره 17، شماره 1، صص 141-164.
34- Dev, R. D. O., Kamalden, T. F. T., Geok, S. K., Abdullah, M. C., Ayub, A. F. M., & Ismail, I. A. (2018). Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, SelfEfficacy and Health Behaviors: Implications for Quality Health. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(7), 794-809.
35- King, D. B. (2007). The spiritual intelligence project. Trent Univ, Canada.
36- Alexopoulos, D. S., & Kalaitzidis, I. (2004). Psychometric properties of Eysenck personality questionnaire-revised (EPQ-R) short scale in Greece. Personality and individual Differences, 37(6), 1205-1220.
37- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
38- Miguel, J. P., da Silva, J. T., & Machado, T. S. (2015). Escala de Pensamento Existencial: análise Rasch da versão Portuguesa. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, 045-049.
39- Amram, Y. (2007, August). The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory. In 115th Annual Conference of the American Psychological Association, San Francisco, CA (pp. 1-8).
40- Vasconcelos, A. F. (2020). Spiritual intelligence: a theoretical synthesis and work-life potential linkages. International Journal of Organizational Analysis.
41- Farias, M., Newheiser, A. K., Kahane, G., & de Toledo, Z. (2013). Scientific faith: Belief in science increases in the face of stress and existential anxiety. Journal of experimental social psychology, 49(6), 1210-1213.
42- Giannone, D. A., Kaplin, D., & Francis, L. J. (2019). Exploring two approaches to an existential function of religiosity in mental health. Mental Health, Religion & Culture, 22(1), 56-72.
43- Routledge, C., & Juhl, J. (2010). When death thoughts lead to death fears: Mortality salience increases death anxiety for individuals who lack meaning in life. Cognition and Emotion, 24(5), 848-854.
44- Steger, M. F., Mann, J. R., Michels, P., & Cooper, T. C. (2009). Meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients. Journal of psychosomatic research, 67(4), 353-358.