بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس تفکر وجودی شرر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهراء

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

4 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مقدمه: تفکر وجودی به معنای تمایل افراد برای پاسخگویی به سؤالات بنیادی زندگی است و به‌عنوان هوش احتمالی نهم در دسته‌بندی هوش‌های چندگانه گاردنر معرفی شده است. با توجه فقدان ابزاری معتبر برای سنجش سازه تفکر وجودی در جامعه ایرانی، پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی انجام شد.
روش: به این منظور در یک پژوهش پیمایشی، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های الزهرا و شاهد به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و مقیاس تفکر وجودی و پرسشنامه‌های اضطراب مرگ، اضطراب وجودی و هوش معنوی را تکمیل نمودند. اعتبار مقیاس تفکر وجودی توسط اعتبار سازه و اعتبار همزمان اندازه‌گیری شد. برای ارزیابی پایایی مقیاس نیز از روش محاسبه ضریب همسانی درونی و روش بازآزمایی یک ماهه استفاده شد.
نتایج:یافته‌های پژوهش نشان داد که ضریب همسانی درونی برای کل مقیاس 88/0 و ضریب همبستگی آزمون بازآزمون 75/0 است. تحلیل عامل اکتشافی، تک عاملی بودن مقیاس را پیشنهاد کرد و اعتبار همزمان با همبستگی مثبت و معنادار مقیاس با نمرات پرسشنامه هوش معنوی و زیرمقیاس تفکر وجودی انتقادی و همبستگی منفی و معنادار با نمرات پرسشنامه اضطراب وجودی مورد تأیید قرار گرفت.
بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش، نسخه فارسی مقیاس تفکر وجودی می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر و پایا برای سنجش تفکر وجودی به شمار رود.

کلیدواژه‌ها