روابط ساختاری نشانه‌های اضطراب اجتماعی با کمال‌گرایی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22070/cpap.2021.3301

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش کمال‌گرایی در تحول و تداوم نشانه‌های اضطراب اجتماعی و تاثیر ذهن‌آگاهی بر مشکلات و اختلالات روانشناختی، هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین کمال‌گرایی ونشانه‌های اضطراب اجتماعی با درنظرگرفتن نقش واسطه‌ای ذهن‌آگاهی بود.
روش:  نمونه‌ی مورد بررسی دربرگیرنده‌ی ۲26 نفر از دانشجویان سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بود که در دانشگاه شاهد تهران مشغول به تحصیل بودند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه‌ی اضطراب اجتماعی لیبوویتز، مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی فراست و پرسشنامه پنج عاملی ذهن‌آگاهی بوده‌است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مسیر و نرم‌افزار‌های اس. پی. اس. اس. - 25 و ماکروی پروسس مورد تحلیل قرار گرفتند‌.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که کمال‌گرایی علاوه بر اینکه با شیب رگرسیون 0.27 افزایش اضطراب اجتماعی را به صورت معنادار پیش‌بینی می‌کند، بلکه به صورت غیر مستقیم و با ضریب اثر 0.14 نیز از طریق کاهش ذهن‌آگاهی باعث افزایش اضطراب اجتماعی می‌شود که در سطح 0.02 معنادار است که عمده‌ی این اثر از طریق دو زیرمقیاس «توصیف» و «عدم واکنش» صورت گرفته‌است.
بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر، ارتباط بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی و نقش متغیر ذهن‌آگاهی را در میانجی‌گری بین کمال‌گرایی و اضطراب اجتماعی آشکار ساخت. بدین‌سان می‌توان در گستره‌ی ارتباطات درون‌فردی و بین‌فردی، مشکلات تربیتی، خانوادگی و نیز بالینی به متغیرهای نامبرده توجه نمود.

کلیدواژه‌ها