مقایسه نتایج پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهر قم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شاهد

10.22070/cpap.2021.3302

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۱۳ ساله ایرانی درآزمون رورشاخ و مقایسه آن با یافته‌های نمونه غیر بالینی و غیر ایرانی (اکسنر، ۲۰۰۳) در سنین مشابه بوده است.
روش: برای دستیابی به این هدف، ۹۸ نمونه ۱۳ ساله (46 پسر و 52 دختر) که در پایه اول مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند از ۴ منطقه آموزش و پرورش شهر قم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و آزمون رورشاخ در مورد آن‌ها اجرا شد. نتایج با استفاده ازآزمون تی تحلیل شد.
نتایج: مقایسه بین دو گروه 13 ساله ایرانی و اکسنر نشان داد که تفاوت‌های معناداری بین  دو نمونه دربرخی از متغیرهای گستره، تعیین‌کننده، محتوا و پاسخ‌های رایج وجود دارد. به عنوان مثال در شاخص گستره، پاسخ کل لکه در نمونه ایرانی کمتر و پاسخ  جزئی‌نگر در نمونه ایرانی بیشتر از نمونه اکسنر می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه نمونه‌ها از دو فرهنگ متفاوت انتخاب شده بودند، مهمترین علت تفاوت‌های مشاهده شده می‌تواند ناشی از اختلافات فرهنگی میان دو جامعه ایرانی و آمریکائی باشد. می‌توان گفت که احتمال دارد با توجه به انتظاراتی که فرهنگ و جامعه ایرانی از افراد دارد، افراد ایرانی در ابراز هیجانات و عواطف خود محتاط باشند و سعی کنند که آن‌ها را به صورت کنترل‌شده‌ای ابراز کنند و میزان بیشتری از افسردگی را نیز تجربه نمایند.

کلیدواژه‌ها