مقایسه نتایج پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهر قم با نمونه مشابه آن در نظام جامع اکسنر (2003)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی بالینی، داشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان شناسی بالینی، داشگاه شاهد، تهران، ایران

10.22070/cpap.2021.3302

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۱۳ ساله ایرانی درآزمون رورشاخ و مقایسه آن با یافته‌های نمونه غیر بالینی و غیر ایرانی (اکسنر، ۲۰۰۳) در سنین مشابه بوده است.
روش: برای دستیابی به این هدف، ۹۸ نمونه ۱۳ ساله (46 پسر و52 دختر) که در پایه اول مقطع متوسطه اول مشغول به تحصیل بودند از ۴ منطقه آموزش و پرورش شهر قم به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و آزمون رورشاخ در مورد آن‌ها اجرا شد. نتایج با استفاده ازآزمون تی تحلیل شد.
نتایج:مقایسه بین دو گروه 13 ساله ایرانی و اکسنر نشان داد که تفاوت‌های معناداری بین  دو نمونه دربرخی از متغیرهای گستره، تعیین‌کننده، محتوا و پاسخ‌های رایج وجود دارد. به عنوان مثال در شاخص گستره، پاسخ کل لکه در نمونه ایرانی کمتر و پاسخ  جزئی‌نگر در نمونه ایرانی بیشتر از نمونه اکسنر می‌باشد.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه نمونه‌ها از دو فرهنگ متفاوت انتخاب شده بودند، مهمترین علت تفاوت‌های مشاهده شده می‌تواند ناشی از اختلافات فرهنگی میان دو جامعه ایرانی و آمریکائی باشد. می‌توان گفت که احتمال دارد با توجه به انتظاراتی که فرهنگ و جامعه ایرانی از افراد دارد، افراد ایرانی در ابراز هیجانات و عواطف خود محتاط باشند و سعی کنند که آن‌ها را به صورت کنترل‌شده‌ای ابراز کنند و میزان بیشتری از افسردگی را نیز تجربه نمایند.

کلیدواژه‌ها


1- اکسنر، جان. آزمون رورشاخ: نظام جامع، ترجمه ابوفاضل حسینی نسب و علی اثنان عشریه. تهران: انتشارات ارجمند؛ ۱۳۹۲.
2- مارنات،گراث. راهنمای سنجش روانی، ترجمه حسن پاشا شریفی و  محمدرضا نیکخو. تهران: انتشارات رشد؛ ۱۳92.
3- پاشا شریفی، حسن. نظریه و کاربرد آزمون های هوش و شخصیت. تهران: انتشارات سخن؛ ۱۳۹۰.
4- Weiner, I. B. Advancing the Science of Psychological Assessment: the Rorschach Inkblot method as Examplor. Psychological Assessment, 2001; 13(4): 423-432.
5- Exner, J.E., & Weiner, I.B . The Rorschach: a comprehensive system: Vol.3. Assessing Children And Adolescents (2nd). New York: Wiley; 1995.
6- Exner, J.E. The Rorschach: a comprehensive system: Vol.3. Assessing Children And Adolescents. New York: Wiley; 2006.
7- Dana, R. H. Multicultural Assessment Perspective for Professional Psychology. Boston, MA: Allyn & Bocan; 1993.
8- pitrowski, C. et al. Projective Techniques: An International Perspective. Psychological Report, 1993; 72: 179-182.
9- Howes, R, D., & Deblassie, R. R . Modal Errors in the Cross Cultural Use of the Rorschach. Journal of Multicultural Counseling m, 1989; 17(2): 79-84.
10- Hansen, k. G. Rorschach Comprehensive System Data for a Sample for 75 Danish 9-year-old children: A pilot study. Journal of Personality Assessment, 2007; 89 (1): 52-59.
11- Salcuni, S. et al. Rorschach Comprehensive System Data for Two Samples of Non-patient Children from Italy: 75 Aged 5-7 years and 148 Aged 8-11 years. Journal of Personality Assessment, 2007; 89 (1): 85-90.
12- Matsumoto, M. et al. Rorschach Comprehensive System Data for a Sample of 190 Japanese Non-patient children at Five Ages. Journal of Personality Assessment, 2007; 89(1): 103-112.
13- Hamel, M. et al. Rorschach Comprehensive System Data for 100 Non-patients Children from United States in two Age groups. Journal of Personality Assessment, 2007; 89(1): 174-182. 
14- Silva, D. et al. Rorschach Comprehensive System Data for Sample of 357 Portuguese Children at Five Ages. Journal of Personality Assessment, 2007; 89(1): 131-141.
15- Valentino, M., et al. Rorschach Comprehensive System Data for Sample of 42 Non-patient Mexican American Children from United State. Journal of Personality Assessment, 2007; 89 (1): 183-187.
16- Sanches, R. K., et al. Rorschach Comprehensive System Data for a Sample for 211 Non- patient Children in Brazil. Journal of Personality Assessment, 2012; 94(3): 267-275.
17- Tibon, Sh. Rorschach Comprehensive System (CS) Reference Data for Israeli Adolescents. Journal of Personality Assessment, 2012; 94 (3): 276-286.
18- Casillo Jardim Maran., M. Regina Pasian., S. Kato Okino., E T. Normative Study of Rorschach (Parisian School) for Brazilian Adolescents. Paideia, 2015; 25(62): 333-342.
19- Carstairs Kari,.et al. A Normative Study in England With the Rorschach Comprehensive System. Rorschachiana, 2018; 39(2): 105-134.
20- شعیری، محمدرضا، منصور، محمود، دادستان، پریرخ، اژه ای، جواد. وارسی مقایسه ای نمرات Z آزمون رورشاخ در آزمودنی های سطوح عینی و انتزاعی. مجله روانشناسی، ۱۳۷۹ ؛ ۴(۲): 115-130.
21- شعیری، محمدرضا. مقایسه متغیرهای مربوط به آزمون رورشاخ در آزمودنی های سطوح عینی و انتزاعی. مجله دانشور رفتار، ۱۳۸۲؛ ۱۰(۱): 48-41.
22- دلاوری، مریم.» بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۹ ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، ۱۳۸۹.
23- محسنی زاده، معصومه. » بررسی نتایج نمونه غیر بالینی 11 ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۲.
24- کریمی،رضا. » بررسی شاخص‌های اختلال تفکر و اختلال عاطفه آزمون رورشاخ در نوجوانان مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I «. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ۱۳۹۳.
 
25- کاشفی، نسیم، شعیری، محمدرضا، اصغری مقدم، محمدعلی. » بررسی نتایج نمونه غیر بالینی ۹ ساله ایرانی در پاسخ دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نتایج نمونه های مشابه غیر ایرانی«. پایان نامه کارشناسی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۰.
26- کاشفی، نسیم، شعیری، محمدرضا، اصغری مقدم، محمدعلی. وارسی پایایی آزمون رورشاخ در کودکان 10 ساله ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر. روان شناسی بالینی و شخصیت، ۱۳۹۵؛ ۱۴(۲): ۱۴۵-۱۵6.
27- نوری، علی، محمدخانی، شهرام. مقایسه پاسخ های کودکان شهری و روستایی به کارت های رورشاخ. پژوهش در سلامت روان شناختی، ۱۳۹۵؛ ۱۰(۱): 67-61 .
28- هادئی، نفیسه. » بررسی نتایج نمونه غیربالینی 12 ساله ایرانی در پاسخ‌دهی به آزمون رورشاخ و مقایسه آن با نمونه‏ های مشابه غیر ایرانی«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۵.
29- هادئی، نفیسه، شعیری، محمدرضا. مقایسه ی متغیرهای رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر (2003) در گروه های سنی 7-5 ساله، 9ساله، 10ساله، 11ساله، 12ساله. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۱۳۹۶؛ ۴(۴): 86-69.
3۰- حسینی نسب، ابوفاضل. » میزان نقص ایگوی والدین کودکان اسکیزوفرن و عادی با استفاده از نمایه نقص ایگوی آزمون رورشاخ«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، ۱۳۹۰.
31- رضایی، مهدی، مخبر دزفولی، علی رضا، سپهوندی، محمدعلی، سلیمانی، علی، اعظمی، سعید. کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، ۱۳۹۳؛ ۱۳(۵): 599-607.
32- انباری میبدی، نگین، طالع پسند، سیاوش، رحیمیان بوگر، اسحاق. پروفایل شخصیتی بیماران وابسته به متامفتامین بر اساس آزمون رورشاخ. اصول بهداشت روانی، ۱۳۹۳؛ ۳(۱۶):  483-476.
33- خردپی، زهرا. » مقایسه پاسخ های افراد مبتلا به افسردگی و اضطراب با افراد سالم به کارت های رورشاخ«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، ۱۳۹۴.
34- منتشلو، سمیه. » مقایسه نتایج مربوط به متغیرهای آزمون رورشاخ در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی با افراد غیرمبتلا«. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۴.
 
35- منتشلو، سمیه، شعیری، محمدرضا، حیدری نسب، لیلا. مقایسه ی مولفه های شناختی- ادراکی و سازگاری در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیرمبتلا. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۱۳۹۵؛ ۳(۴): 60-48.
36- منتشلو، سمیه، شعیری، محمدرضا، حیدری نسب، لیلا. مقایسه ویژگیهای شخصیتی افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی، تطبیق جنسیت داده وتطبیق جنسیت نداده. دو ماه نامه دانشور پزشکی، ۱۳۹۶؛ ۲۴(۱۳۰): 66-55.
37- مای لی، ر، زبرتو، پ. ساخت، پدید آیی و تحول شخصیت، ترجمه محمود منصور. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۷.
38- Exner, J.E. The Rorschach: a comprehensive system: Vol.1. Basic Foundations (3rd ed). New York: Wiley; 1993.
39-رحمانی، فاتح. اعتبار یابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ. فصلنامه روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی، ۱۳۸۳؛ ۱(۲): 30-16.
40- Exner, J.E. Gregory J. M.,Donald J. V. Superiority of Form% Over Lambda for Research on the Rorschach Comprehensive System. Personality Assessment, 2001; 76(1): 68-75.
41- Meyer, G. Exploring Possible Ethnic Differences and Bias in the Rorschach Comprehensive System. Journal of Personality Assessment, 2002; 78(1): 104-129.
42- Perry, W., McDougall., A & Viglione, D Jr. A Five-Year Follow-up on the Temporal Stability of the Ego Impairment Index. Journal of Personality Assessment, 1995; 64(1): 112-118.
43- پیغمبری، آذرالسادات، شعیری، محمدرضا، تمنایی فر، محمدرضا، دلاوری، مریم. بررسی پایایی آزمون رورشاخ بر اساس نظام جامع اکسنر. مجله شخصیت و تفاوتهای فردی، ۱۳۹۲؛ ۲(۳): 52-71.
44- رحمانی، فاتح، صالحی، مهدی. کاربرد آزمون رورشاخ در تشخیص اختلال اضطراب تعمیم یافته. فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسی ایرانی، ۱۳۸۶؛ ۴(۱۴): ۱6۷-۱۵۵.
45- Abel, T. M., & Hsu, F. L. K. Some aspects of personality and Chinese as revealed by the Rorschach Test. Journal of Projective Techniques, 1949; 13(3): 285-301.
46- Draguns, J. G.,Haley, E. M.,&Philips, L. Studies of the Rorchach content :A review of the research literature: Part 1. Traditional content categories. Journal of Projective Techniques and personality Assessment, 1967; 31(6): 3-32
 47- Abel, T.M. psychology Testing Cultural Context. New Haven. Connecticut: Collage and University Press; 1973. 
48- Nakamura, N, et al. Rorschach Comprehensive System Data for a Sample of 240 Adult Non-patient from Japan, Journal of Personality Assessment, 2007; 89(1): 97-102.
 49- Mattlar, C. et al. The issue of Popular Response. British Journal of Projective Psychology, 1993; 38 (1): 53-62
50- Cuellar. I. Cross- Cultural Clinical Psychological Assessment of Hispanic Americans, Journal of Personality Assessment, 1998; 70(1): 71-86.
51- Yang, K. Social Orientation and Individual modernity among Chinese Students in Taiwan. Journal of Social Psychology, 1981; 113 (2): 159-170.