نقش واسطه‌ای خودکنترلی پایین در رابطه بین ویژگی‌های شخصیت و استفاده پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشگاه پیام نور، سنندج، ایران

10.22070/cpap.2021.7223.0

چکیده

مقدمه: در بین نوجوانان و جوانان استفاده مشکل‌­آفرین از اینترنت به یک عامل تهدیدکننده سلامت تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه‌ای خودکنترلی پایین در رابطه ویژگی‌­های شخصیتی و رفتار استفاده پرخطر و مشکل‌­آفرین از اینترنت در دانشجویان دختر و پسر انجام شد.
روش: 450 دانشجو (230 پسر و 220 دختر) به فهرست پنج عامل بزرگ (جان و استریستاوا، 1999)، مقیاس خودکنترلی پایین (گراسمیک، تیتلی، بورسیک و آرنیکلیو، 1993) و مقیاس غربال‌گری استفاده پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت (جلینکینگ و همکاران، 2014) پاسخ دادند.
نتایج: یافته‌ها نشان داد که در کل نمونه و در هر دو گروه دانشجویان دختر و پسر، مدل واسطه‌­مندی نسبی خودکنترلی پایین در رابطه ویژگی‌­های شخصیتی و استفاده پرخطر و مشکل‌­آفرین از اینترنت با داده‌­ها برازش مطلوبی داشت. علاوه بر این، نتایج تخصیص گروهی روابط ساختاری نشان داد که روابط بین متغیرها در دو گروه دانشجویان دختر و پسر هم­‌ارز بودند. نتایج نشان داد که در مدل کلی و مدل­‌های مربوط به دانشجویان دختر و پسر، تمامی وزن­های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند.

کلیدواژه‌ها