XML English Abstract Print


چکیده:   (1008 مشاهده)

مقدمه: افسردگی، شایعترین واکنش­های روان­شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است که بر وضعیت عملکرد، مدت بستری و حتی نتیجه درمانی بیماران مبتلا به سرطان تأثیر منفی دارد. این پژوهش با هدف بررسی میزان اثر بخشی آموزش ذهن ­آگاهی مبتنی بر شناخت (MBCT) بر کاهش افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر، ‌نیمه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون بود و بدین منظور 30 نفر از بیماران زن و مرد که مبتلا به سرطان و در بیمارستان بستری بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس در گروه آزمایش 8 جلسه آموزش ذهن ­آگاهی مبتنی بر شناخت (MBCT) ارائه شد. هر دو گروه از طریق پیش ­آزمون و پس­ آزمون با پرسشنامه افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از کواریانس استفاده شد.

بحث و نتیجه­گیری: نتایج بدست آمده نشان دادند که نمرات پس آزمون افسردگی در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. همچنین تعامل بین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل معنی دار نبود. بنابراین، فرضیه صفر مبنی بر عدم تفاوت بین دو گروه، رد می ­شود. به نظر می­رسد که آموزش ذهن ­آگاهی مبتنی بر درمان شناخت (MBCT) می­تواند افسردگی بیماران مبتلا به سرطان را کاهش دهد.

واژه‌های کلیدی: ذهن آگاهی، افسردگی، سرطان
     
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي