XML English Abstract Print


چکیده:   (1157 مشاهده)

بسیاری از اختلالات روانی به صورت مشکلاتی در تنظیم هیجانی بروز می‌کنند و افراد در نحوه‌ی‌ تنظیم هیجان‌هایشان متفاوت عمل می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی مشکلات تنظیم هیجانی با پنج عامل بزرگ شخصیت شامل روان‌رنجوری، برون‌گرایی، گشودگی به تجربه، مردم‌آمیزی و وجدان است. 272 نفر ( 138 مرد و 134 زن) از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان شرکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند که به پرسشنامه‌های مشکلات‌ تنظیم هیجانی (DERS) و فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی NEO پاسخ دادند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مشکلات تنظیم هیجانی با روان‌رنجوری همبستگی مثبت معنادار و با برون‌گرایی و مردم‌آمیزی و وجدان همبستگی منفی معنادار وجود دارد و همبستگی معناداری میان مشکلات تنظیم هیجانی با گشودگی به تجربه وجود ندارد. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام تنها روان‌رنجوری به طور معنادار و به میزان 4/31 درصد از تغییرات مشکلات تنظیم هیجانی را پیش‌بینی می‌کند. با توجه به نتایج پژوهش بعد شخصیتی روان‌رنجوری که بعد مقابل ثبات هیجانی است نقش مهمی در پیش‌بینی نحوه‌ی‌ تنظیم هیجانی افراد و مشکلات ناشی از بدتنظیمی هیجانی دارد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي