XML English Abstract Print


چکیده:   (1356 مشاهده)

پیش‌زمینه و هدف: پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان برای سنجش ویژگی‌های بی‌رحمی - بی‌احساسی در نوجوانان پسر است. این پرسش‌نامه با اقتباس از ابزار غربالگری روند جامعه‌ستیزی (CPS) ساخته شده است. ابعاد بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی را می‌سنجد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان (ICU-YV) در نمونه‌ی غیر بالینی انجام شده است. مواد و روش‌ها: تعداد 300 دانش‌آموز (پسر) با میانگین سنی 38/16 به روش تصادفی چندمرحله‌ای از دبیرستان‌های شهرستان دزفول انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان، پرسش‌نامه‌ی گرایش به رفتار خرابکارانه بر روی این دانش آموزان اجرا شد. اعتبار ICU-YV به سه روش تحلیل عامل تأییدی، اعتبار همگرا و اعتبار ملاک سنجیده شد و پایایی پرسش‌نامه با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف ارزیابی شد. یافته‌ها: آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 65/0 و برای خرده مقیاس‌های بی‌رحمی، فقدان همدلی و بی‌احساسی به ترتیب برابر با 56/0، 61/0 و 55/0 و ضریب تنصیف برای کل پرسش‌نامه 56/0 و برای خرده مقیاس‌های نام‌برده به ترتیب برابر 51/0، 63/0 و 49/0 به دست آمد. همبستگی بین پرسش‌نامه‌ی بی‌رحمی – بی‌احساسی نوجوانان و مقیاس گرایش به رفتار خرابکارانه در سطح p< 0/01 معنی دار بود (r=32). علاوه بر این نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی (05/0 = RMSEA) گویایی برازندگی نسبتاً خوب ساختار سه عاملی پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی نوجوانان است. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر این است که پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های بی‌رحمی- بی‌احساسی در ایران از پایایی و اعتبار مطلوبی برخوردار است

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي