XML English Abstract Print


چکیده:   (1612 مشاهده)

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ویژگی های شخصیتی و امید به زندگی در پیش بینی سرسختی روانشناختی شکل گرفت. روش: پژوهش از نوع همبستگی و جامعه نمونه این پژوهش شامل 350 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران که با روش نمونه-گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌های امید به زندگی اشنایدر (SHS) ،پنج عاملی شخصیت نئو فرم کوتاه، سرسختی اهواز (AHI) استفاده شد. سپس داده ها از طریق روش های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که بین امید به زندگی، برون گرایی، سازش پذیری و با وجدان بودن با سرسختی رابطه مثبت معنی دار و بین روان رنجورخویی، پذیرا بودن نسبت به تجارب و سرسختی، رابطه منفی معنی داری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز بیان داشت که متغیرهای امید به زندگی و از بین پنج عامل شخصیتی نئو برون گرایی، سازش پذیری و با وجدان بودن بالا و روان رنجورخویی و پذیرا بودن نسبت به تجارب پایین سرسختی روانشناختی را پیش بینی می کنند. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که ویژگیهای شخصیتی و امید به زندگی نقش مهمی در سرسختی روانشناختی دانشجویان دارند. کلیدواژگان: امید به زندگی، ویژگیهای شخصیتی و سرسختی روانشناختی.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي