XML English Abstract Print


چکیده:   (1463 مشاهده)

چکیده

هدف: در این پژوهش سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار مقایسه شد.

روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی(علی- مقایسه ای) است. تعداد 300 نفر (150 ورزشکار و 150 غیر ورزشکار) به روش نمونه گیری در دسترس بعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامۀ تاب آوری کونور و دیویدسون(CRIS-CD)، سلامت عمومی(GHQ) و سرسختی روانی اهواز(AHI) استفاده شد. داده ها با آزمون تی گروه های مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره تحلیل شد.          

یافته ها: بین سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنادار وجود دارد. بر این اساس افراد ورزشکار از سلامت روانی، تاب آوری و سرسختی روانی بالاتری برخوردار بودند.

نتیجه گیری: افراد ورزشکار تاب آوری و سرسختی روانی بالاتری داشتند و از مشکلات کمتری در زمینه سلامت روانی و در نتیجه سلامت روانی بالاتری برخوردارند. از این رو با توجه به نقش اساسی ورزش در ارتقای شاخص های سلامت روانشناختی، برنامه ریزی در جهت تشویق افراد به خصوص نوجوانان و جوانان برای پرداختن به ورزش، به دستگاه های مسئول و نیز خانواده ها پیشنهاد می شود.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي