XML English Abstract Print


چکیده:   (1698 مشاهده)

چکیده:

   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی(MBSR )در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی و افزایش خودکار آمدی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس صورت گرفت .این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و با استفاده از یک فراخوان عمومی  بین زنان و دختران عضو انجمن ام اس استان گیلان در شهر رشت برگزار گردید و سپس داوطلبین به صورت تصادفی در گروه ازمایش و گواه قرار گرفتند و با پرسشنامه (DASS-21) و پرسشنامه (GSE-10) در دو مرحله(پیش آزمون و پس آزمون) مورد بررسی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 8 جلسه ی دو ساعت و نیم تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند ولی گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکردند. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد و فراوانی و درصد) و استنباطی(تحلیل کواریانس تک متغیری و چند متغیری) استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد، اموزش (MBSR )اثر بخشی معنا داری در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به ام اس دارد، اما بر افزایش خودکارآمدی آنان چندان تاثیر نداشت.در نتیجه می توان بیان کرد که ذهن آگاهی با نگه داشتن تمرکز فرد در زمان حال، مانع اندیشیدن به زمان گذشته و آینده شده و فرد را در مدیریت هیجانها و کنترل افکار منفی خویش یاری می دهد و این مساله منجر به کاهش استرس، اضطراب و افسردگی این بیمارن می شود. 

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي