XML English Abstract Print


چکیده:   (1861 مشاهده)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کمال‌گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان انجام شد.

روش: در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش ­آزمون - پس ­آزمون و گروه کنترل، 26 نفر از دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه آزمایش در معرض مداخله 8 جلسه ­ای درمان پذیرش و تعهد (هیز، استروسال و ویلسون، 2003) قرار گرفتند، در حالیکه گروه کنترل در معرض چنین مداخله ­ای قرار نگرفتند. پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون و مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی تهران در مورد شرکت­ کنندگان اجرا گردید. داده­ های پژوهش به کمک نرم ­افزار آماری SPSS22 و با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته­ های پژوهش حاضر نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث کاهش میزان کمال­گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان دختر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل می­شود.

بحث و نتیجه گیری: گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد تأثیر بسزایی در کاهش میزان کمال‌گرایی و اضطراب امتحان دانشجویان دارد و درمانگران می­ توانند از این رویکرد درمانی جهت بهبود کمال‌گرایی نابهنجار و اضطراب امتحان دانشجویان استفاده کنند.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي