XML English Abstract Print


چکیده:   (384 مشاهده)

مقدمه: یکی از مهمترین عوامل موثر بر مشکلات عزت نفس، تجارب اولیه فرد با والدین در کودکی است. این تجارب در شکل‌گیری عزت نفس تاثیر بسزایی دارد. بنابراین در این پژوهش هدف آزمون رابطه ساختاری سبک‌های دلبستگی با پرخاشگری، با مطالعه نقش میانجی‌گری عزت نفس در دانش‌آموزان بود.

روش: شرکت‌کنندگان پژوهش 150 دانش‌آموز دختر مقطع دبیرستان شهرستان خوی بودند که در سال تحصیلی 94-1395 مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه دلبستگی هزن و شیور با ضریب آلفای کرونباخ 0.81، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ با ضریب آلفای کرونباخ 0.84 و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری با ضریب آلفای کرونباخ 0.89 بود. آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم الگوی پژوهش، به ترتیب، با استفاده از روش‌های مدل معادلات ساختاری و سوبل انجام گرفت.

 نتایج: یافته‌ها نشان داد که سبک های دلبستگی با عزت نفس و همچنین عزت نفس با پرخاشگری در دانش‌آموزان رابطه مستقیم دارند. همچنین، یافته‌ها نشان داد که عزت نفس نقش میانجیگری را در رابطه ی بین سبک های دلبستگی و پرخاشگری دارد.

بحث و نتیجه‌گیری: یافته های این تحقیق می تواند برای مشاوران و روانشناسان مدرسه در کاهش مشکلات عزت نفس و پرخاشگری دانش‌آموزان کمک کننده باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي