XML English Abstract Print


چکیده:   (1921 مشاهده)

مقدمه: ابعاد زیستی شخصیت بر ابعاد شناختی افراد تاثیر دارند. پژوهش حاضر جهت مقایسه حافظه آینده‌نگر، تصمیم‌گیری خطرپذیر، تصمیم‌گیری همکارانه در افراد با الگوهای شبانه‌روزی صبحگاهی و شامگاهی انجام شد.

روش: این تحقیق با رویکرد روش‌شناسی کمی در قالب یک طرح علّی-مقایسه‌ای در دو گروه افراد با الگوهای صبحگاهی و شامگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 70 دانشجوی دختر و پسر 18 تا 32 ساله، دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد بود که با استفاده از فراخوان و آزمون غربال‌گری صبحگاهی- شامگاهی انتخاب شدند. افراد انتخاب شده شامل 38 نفر صبحگاهی و 32 نفر شامگاهی بودند که در دو جلسه صبح و عصر مورد بررسی قرار گرفتند. از یک پرسشنامه صبحگاهی- شامگاهی و تکالیف شناختی کامپیوتری حافظه آینده‌نگر مبتنی بر زمان، تکلیف قمار آیووا، تصمیم‌گیری همکارانه (معمای زندانی) به عنوان ابزار جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد.

نتایج: تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین دو گروه افراد با الگوی شبانه‌روزی صبحگاهی و شامگاهی از نظر حافظه آینده‌نگر، تصمیم‌گیری خطرپذیر تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج نشان داد که عملکرد حافظه آینده‌نگر در گروه شامگاهی بهتر از گروه صبحگاهی بود. همچنین میزان تصمیم‌گیری خطرپذیر در گروه شامگاهی بالاتر از گروه صبحگاهی می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری: بنابراین نتایج پژوهش بیانگر این است که بین دو گروه صبحگاهی و شامگاهی از نظر کارکردهای شناختی در  حافظه آینده‌نگر، تصمیم‌گیری خطرپذیر تفاوت وجود دارد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي