XML English Abstract Print


چکیده:   (994 مشاهده)

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثربخشی معنویت درمانی گروهی بر بهزیستی روان­شناختی و اقدام برای رشد شخصی دانشجویان دختر انجام شد.

روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون همراه با گروه کنترل و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی بود که در نیمه دوم سال تحصیلی 95-1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 32 نفر بود. روش نمونه­گیری هدفمند همراه با غربال­گری بود. بدین صورت که دانشجویانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند به پرسشنامه­ها پاسخ دادند و سپس تعداد 32 نفر از افرادی که نمرات پایینی در آزمون بهزیستی روان­شناختی و اقدام برای رشد شخصی کسب کردند انتخاب و سپس به صورت تصادفی 16 نفر در هر یک از گروه­های آزمایش اختصاص یافتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه فرم کوتاه بهزیستی روان­شناختی ریف و پرسشنامه اقدام برای رشد شخصی رابیتسچک بود. جهت تحلیل داده­ها از آزمون تحلیل واریانس مختلط استفاده شد.

نتایج: نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین نمرات پس­آزمون و پیگیری گروه آزمایش و کنترل در بهزیستی روان­شناختی و اقدام برای رشد شخصی وجود دارد. بدین معنا که نمرات بهزیستی روان­شناختی و اقدام برای رشد شخصی در دانشجویان دختر پس از مداخله درمانی بهبود یافته است.

بحث و نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که معنویت درمانی گروهی بر بهزیستی روان­شناختی و اقدام برای رشد شخصی دانشجویان تاثیر دارد و می­توان از این درمان برای بهبود بهزیستی روانی دانشجویان استفاده کرد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي