XML English Abstract Print


چکیده:   (15972 مشاهده)
مقدمه : پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد به اجرا درآمده است. روش: این پژوهش یک مطالعه آزمایشی با گروه کنترل است که جامعه آماری آن را کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد در سال 90 – 1389 تشکیل می‌دادند. حجم نمونه پژوهش 40 نفر زندانی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (20نفره) جایگزین شدند. از پرسشنامه (AGQ) به عنوان ابزار غربالگری استفاده گردید. سپس برنامۀ آموزش گروهی کنترل خشم به روش مایکل فری به مدت 12 جلسه یک و نیم ساعته بر روی اعضای گروه آزمایشی اجرا شد. پس از پایان مداخله درمانی، پس آزمون و بعد از یک ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه اخذ گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که بین میانگین‌ نمرۀ پرخاشگری دو گروه در مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار وجود دارد. نتیجه گیری : آموزش گروهی کنترل خشم به شیوه عقلانی، رفتاری و عاطفی بر کاهش پرخاشگری زندانیان مرد زندان مرکزی شهرکرد مؤثر است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي