XML English Abstract Print


چکیده:   (286 مشاهده)

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود سبک دلبستگی زوجین انجام شد. روش و طرح پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون _ پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه آماری شامل 50 نفر (25زوج) بود که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده در گروههای آزمایشی (12زوج) وکنترل (13زوج) جایگزین شدند. ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه های سبک های دلبستگی کولینز و رید ، G.H.Q می باشند. گروه آزمایشی 9 جلسه زوج درمانی هیجان مدار (EFT) دریافت نمودند. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه پس آزمون با کنترل اثر پیش آزمون نشان دهنده افزایش معنی دار در نمرات سبک دلبستگی ایمن و کاهش معنی دار در سبک های دلبستگی ناایمن-دوسوگراو اجتنابی در گروه آزمایشی بود (01/0p<). نتیجه گیری: یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر سودمندی دوره زوج درمانی هیجان مدار در بهبود سبک دلبستگی زوجین می باشد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي