این مقاله هنوز انتشار نهایی نیافته و در نوبت انتشار است. لذا صرفا چکیده آن قابل دسترسی است.                   برگشت به فهرست مقالات | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


چکیده:   (337 مشاهده)
مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی برنامه آموزشی مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری بر سازگاری زناشویی زنان انجام شده بود.
روش: به منظوراجرای پژوهش، با بهره‌گیری از طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل از میان زنان متأهل دارای مشکلات زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهرستان دلیجان، تعداد 30 زن به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در طی 8 جلسه در جلسات گروهی آموزش مبتنی بر رویکرد شناختی - رفتاری شرکت کردند. پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپینر قبل و بعد از آموزش توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.
نتایج: تحلیل داده‌ها مشخص کرد که بین نمرات مقیاس سازگاری زناشویی گروه‌های آزمایش و گواه تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که سازگاری زناشویی و خرده مقیاس‌های آن شامل رضایت‌مندی، توافق، همبستگی و ابراز محبت در ارزیابی پس‌آزمون در گروه افراد تحت آموزش بیشتر از افراد گروه گواه بود.
بحث و نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج می‌توان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی مبتنی بررویکرد شناختی - رفتاری در افزایش سازگاری زناشویی زنان مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره دلیجان تاثیر معنادار دارد و منجر به افزایش رضایت‌مندی، توافق، همبستگی و ابراز محبت آن‌ها می گردد.
 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي