XML English Abstract Print


چکیده:   (2708 مشاهده)

سابقه و اهداف: از بین شخصیت های آزارنده و در عین حال غیر بیمار گون در حوزه روانشناسی می توان به سه گانه تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر در گام نخست معرفی موضوع سه گانه تاریک شخصیت به جامعه علمی روانشناسی و در گام دوم بررسی و مقایسه این صفات در افراد مجرم و غیرمجرم است. مواد و روش ها: روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. مطالعه روی 85 نفر از زندانیان مرد زندان شهر ارومیه و 85 نفر از افراد غیرمجرم از جمعیت عمومی ارومیه انجام شد. شرکت کنندگان بر اساس وسژگی های جمعیت شناختی با هم همتا شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه شخصیت خود شیفته (NPI) ، پرسشنامه شخصیت ماکیاولیسم (MACH scale)، مقیاس خودگزارشی پسیکوپاتی نسخه سوم (SRP-II) ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت دو گروه در ویژگی های شخصیتی خودشیفتگی و ضد اجتماعی در سطح 01/0 p و در صفت ماکیاولیسم در سطح 05/0 معنی دار است. بزرگترین تفاوت به ویژگی خودشیفتگی مربوط می شود (001/0 p ). نتیجه گیری و پیشنهادها: نتایج نشان داد که دو گروه در سه گانه تاریک شخصیتی با هم تفاوت معنی داری دارند. با توجه به محدودیت شرکت کنندگان این مطالعه، پیشنهاد می شود تحقیق در گروه های بزرگتر و نمونه زنان و در بافت های مختلف با جداسازی انواع جرائم صورت بگیرد.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي