XML English Abstract Print


چکیده:   (1217 مشاهده)

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از اینترنت با سلامت روان و کیفیت زندگی در بین دانش‌آموزان پسر و دختر مقطع دبیرستان شهر تهران اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دو منطقه 8 و 15 شهر تهران تشکیل ‌می دادند که از بین جامعه آماری فوق تعداد 736 نفر به شیوه خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از مقیاس سنجش اعتیاد به اینترنت یانگ، مقیاس کوتاه اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) و پرسشنامه کیفیت زندگی نسخه دانش‌آموزان (PWI.SC). نتایج پژوهش نشان داد که هر چه استفاده از اینترنت افزایش یابد، میزان اضطراب، افسردگی و استرس دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، و با افزایش استفاده از اینترنت، کیفیت زندگی دانش‌آموزان کاهش می‌یابد. دانش‌آموزان دختر پایه اول ‌دبیرستان از دانش آموزان پسر هم پایه خود بیشتر از اینترنت استفاده می کنند، در حالی که میزان استفاده دانش‌آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی از دختران همین مقطع بیشتر است

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي