XML English Abstract Print


چکیده:   (1188 مشاهده)

این پژوهش با هدف بررسی پایایی آزمون رورشاخ در نمونه کودکان ایرانی بر اساس نظام جامع اکسنر انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان دختر و پسر پایه چهارم ابتدایی مدارس شهر تهران بود. برای انتخاب مدارس از روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای و برای انتخاب آزمودنی ها از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابتدا از بین مناطق واقع در مرکز، شمال، جنوب، شرق و غرب شهر تهران، یک منطقه به تصادف انتخاب شد. در مجموع40 دانش آموز از این مناطق به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش آزمون رورشاخ بود. آزمودنی‌ها با فاصله زمانی دو هفته پس از اجرای رورشاخ مورد بازآزمایی قرار گرفتند. رابطه بین اجرای اول و دوم آزمون رورشاخ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش مبنای اجرا و نمرهگذاری پاسخ‌های آزمودنی‌ها نظام جامع اکسنر بود. ضرایب بازآزمایی برای کل آزمون بین 33/0 تا 99/0 معنادار بود. در مجموع ضرایب پایایی 18 متغیر بین 70/ 0تا 90/0 بود، 2 متغیر ضرایبی بالاتر از 90/0 ‏و ضرایب بقیه متغیرها بین 30/0 تا 70/0 معنادار بود. نتایج نشان داد که آزمون رورشاخ در کودکان با فاصله زمانی دو هفته، از پایایی قابل قبولی برخوردار است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي