XML English Abstract Print


چکیده:   (3590 مشاهده)

چکیده
 پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی رابطه ی کمال گرایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان در شهر تبریز انجام یافته است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر تبریز در رشته های علوم انسانی، تجربی و ریاضی تشکیل می دادند و نمونه ی پژوهش شامل 168 نفر از دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان بودند که به وسیله ی نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون اضطراب امتحان اشپیلبرگر و مقیاس چندبعدی کمال گرایی (MPS) استفاده شد و برای تحلیل داده ها، آزمون معنی داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کمال گرایی و ابعاد آن با اضطراب امتحان رابطه ی مثبت معنادار دارند. همچنین نتایج رگرسیون همزمان نیز بیانگر این بود که از میان ابعاد سه گانه ی کمال گرایی، بُعد جامعه مدار به شکل معنا داری اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی می کند؛ نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه مورد مطالعه (دختر و پسر) در متغیراضطراب امتحان به احتمال 95 درصد تفاوت معنادار وجود دارد؛ به طوری که میانگین نمرات اضطراب امتحان دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر بیشتر می باشد. یافته های پژوهش حاضر می توانند، راهگشای تحقیقات بیشتر، در خصوص بررسی نقش سازه های شخصیتی بر اضطراب امتحان دانش آموزان در آینده باشند .

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي