XML English Abstract Print


چکیده:   (1337 مشاهده)

چکیده :

مقدمه

 بر اساس مدل تاب آوری در تنیدگی، سازگاری و انطباق خانواده [ مک کوبین و مک کوبین، 1996] چهار حوزه ی مهم در زندگی وجود دارند که تنیدگی در آن ها وارد می شود و بنابراین حفظ تعادل و هماهنگی در این حوزه ها در راستای رسیدن به انطباق بسیار مهم است. یکی از این حوزه ها، به زیستی می باشد. اگرچه پژوهش های بسیاری به بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر به زیستی فردی پرداخته اند اما  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که متغیرهایی در سطح خانواده می توانند تاثیر عمیقی بر به زیستی فردی داشته باشند. الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مساله و نستوهی خانواده متغیرهایی هستند که در این پژوهش به عنوان عوامل موثر بر به زیستی اعضای خانواده مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین ترتیب هدف پژوهش حاضر بررسی این سوال است که آیا  نستوهی  خانواده در رابطه ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مساله و به زیستی خانواده نقش میانجی گری دارد ؟

روش: این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود که از میان آن ها 389 نفر نمونه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و از نظر الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مساله، نستوهی خانواده و به زیستی خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد بررسی قرار گرفت.

 نتایج نشان داد که نستوهی خانواده در رابطه ی بین الگوی ارتباطی خانواده در راستای حل مساله و به زیستی خانواده نقش میانجی گری دارد. نتیجه گیری: بدین ترتیب الگوی ارتباطی حمایتی که الگوی مثبت و موثر خانواده در راستای حل مساله است، یکی از ویژگی های خانواده ی نستوه است که در نهایت منجر به افزایش سطح به زیستی تجربه شده توسط اعضای خانواده می شود.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي