درباره دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت