دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 30، شهریور 1397 (30) 
گرایش‌های محافظه‌کاری: تاثیر ویژگی‌های شخصیتی

صفحه 57-69

10.22070/cpap.2020.2836

محمودرضا رهبرقاضی؛ ابوالفضل باقری اژیه؛ سمانه رحمانی


بررسی خصوصیات روانسنجی مقیاس ناامیدی کودکان

صفحه 213-222

10.22070/cpap.2020.2849

مهناز علی‌اکبری دهکردی؛ طیبه محتشمی؛ شهین علی اکبری دهکردی