دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 21، پاییز و زمستان 1392 (21) 
7. مقایسه سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی

صفحه 53-64

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ عسکر آتش افروز؛ منیجه شهنی ییلاق؛ شبنم رضایی


10. رابطه ادراک دانشجویان شاهد از جو تحصیلی، ویژگی‌های فردی و خانوادگی آن‌ها با سازگاری اجتماعی

صفحه 85-94

عباس رحیمی‌نژاد؛ محمد خدایاری‌فرد؛ یاسمین عابدینی؛ محسن پاک‌نژاد


12. اعتباریابی پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت (HISD)

صفحه 107-118

ناصر یوسفی؛ کاوه فارسانی؛ عباس شکیبا؛ سجاد همتی؛ جمیله نبوی حصار


13. بررسی مقدماتی پایایی و اعتبار مقیاس بهزیستی شخصی (کیفیت زندگی) - نسخه دانش آموزان (PWI-SC)

صفحه 119-128

محمد رضا نائینیان؛ زکیه گوهری؛ سکینه مطلبی نژاد؛ منصوره بلوچان